Nowość Decyzja nr 58/2024 (2024/1614) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1614

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR58/2024
z dnia 15 marca 2024 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2024/1614]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2210 z dnia 20 października 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek 3-fukozylolaktozy wytwarzanej przy użyciu pochodnego szczepu Escherichia coli K-12 DH1 jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2215 z dnia 23 października 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek soli sodowej 6'-sjalolaktozy wytwarzanej przez pochodny szczep Escherichia coli W (ATCC 9637) jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w pkt 124b (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 R 2210: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2210 z dnia 20 października 2023 r. (Dz. U. L, 2023/2210, 23.10.2023),

32023 R 2215: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2215 z dnia 23 października 2023 r. (Dz. U. L, 2023/2215, 24.10.2023).";

2.
po pkt 241 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/731) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"242. 32023 R 2210: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2210 z dnia 20 października 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek 3-fukozylolaktozy wytwarzanej przy użyciu pochodnego szczepu Escherichia coli K-12 DH1 jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Dz.U. L, 2023/2210, 23.10.2023).

243. 32023 R 2215: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2215 z dnia 23 października 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek soli sodowej 6'-sjalolaktozy wytwarzanej przez pochodny szczep Escherichia coli W (ATCC 9637) jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Dz.U. L, 2023/2215, 24.10.2023).".

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2023/2210 i (UE) 2023/2215 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2024 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2024 r.
1 Dz.U. L, 2023/2210, 23.10.2023.
2 Dz.U. L, 2023/2215, 24.10.2023.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.