Decyzja nr 297 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych zasobów naturalnych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-5 "Devetaki" położonym w obwodach Łowecz, Plewen i Gabrowo.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.237.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 września 2010 r.

DECYZJA NR 297
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych zasobów naturalnych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-5 "Devetaki" położonym w obwodach Łowecz, Plewen i Gabrowo

(2010/C 237/05)

(Dz.U.UE C z dnia 2 września 2010 r.)

REPUBLIKA BUŁGARII RADA MINISTRÓW

Zgodnie z art. 50 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 4 i art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz uwzględniając naruszenia odnotowane podczas przeprowadzania procedury, spowodowane oferentem nie spełniającym obowiązkowych wymogów określonych w ustawie o podziemnych zasobach naturalnych i uznaniem dokumentacji przetargowej za mającą zastosowanie w procedurze,

RADA MINISTRÓW POSTANAWIA:

1) Procedura udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - podziemnych zasobów naturalnych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-5 "Devetaki" położonym w obwodach Łowecz, Plewen i Gabrowo zostaje zakończona.

2) Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki podejmuje konieczne działania w celu zwrócenia depozytów oferentom po wejściu w życie niniejszej decyzji.

3) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego w ciągu 14 dni od jej obwieszczenia oferentom.

Premier

Boyko BORISOV

Sekretarz Generalny Rady Ministrów

Rosen ZHELYAZKOV

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.