Decyzja EBC/2023/11 (2023/864) zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.112.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2023/864
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2023/11)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi 1 , w szczególności art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W świetle doświadczeń zdobytych od czasu ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej konieczne jest doprecyzowanie i dostosowanie niektórych aspektów jej zasad działania, które zostały określone w decyzji Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/16 2 , zmienionej decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1378 (EBC/2019/27) 3 , w szczególności w odniesieniu do roli zastępców, zakresu przeglądu dokonywanego przez Administracyjną Radę Odwoławczą, oceny dopuszczalności wniosku o przegląd przez Administracyjną Radę Odwoławczą, metodologii podziału kosztów przeglądu ponoszonych przez wnioskodawcę i Europejski Bank Centralny w kontekście przeglądu dokonywanego przez Radę Odwoławczą oraz niektórych kwestii organizacyjnych i praktycznych.

(2) Decyzja EBC/2014/16 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zmiany

W decyzji EBC/2014/16 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku stałej niezdolności do pełnienia obowiązków, śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska członka Rady Odwoławczej Rada Prezesów:

a) wyznacza jednego zastępcę na stanowisko członka Rady Odwoławczej i powołuje zastępcę na jego miejsce; lub

b) powołuje nowego członka Rady Administracyjnej. Powołania na podstawie niniejszego ustępu dokonuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2.";

2)
art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zarząd, po wysłuchaniu Rady ds. Nadzoru, przedstawia nominacje na członków Rady Odwoławczej i dwóch zastępców Radzie Prezesów w celu ich powołania.";

3)
art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Powiadomienie o przeglądzie:

a) zawiera podstawy, na których się opiera;

b) jeśli składany jest wniosek o zawieszenie wykonania decyzji, zawiera uzasadnienie tego żądania; oraz

c) zawiera jako załączniki kopie wszelkich dokumentów, na jakie wnioskodawca zamierza się powoływać. Do powiadomienia o przeglądzie dołącza się zaskarżaną decyzję oraz, jeżeli powiadomienie o przeglądzie jest dłuższe niż 10 stron, powinno ono zawierać streszczenie jego uzasadnienia i dokumentów określonych w lit. a)-c).";

4)
art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W powiadomieniu o przeglądzie należy jasno wskazać pełne dane kontaktowe wnioskodawcy, aby umożliwić sekretarzowi komunikowanie się z nim lub - jeżeli zajdzie taka konieczność - z jego pełnomocnikiem. Sekretarz przesyła w ciągu trzech dni roboczych potwierdzenie otrzymania powiadomienia wraz z informacją, czy powiadomienie jest kompletne. W przypadku gdy powiadomienie o przeglądzie jest niekompletne, sekretarz wyznacza wnioskodawcy termin na jego uzupełnienie wynoszący nie więcej niż pięć dni roboczych.

Jeżeli w opinii Rady Odwoławczej wnioskodawca nie dokonał uzupełnienia powiadomienia o przeglądzie w wyznaczonym terminie, sekretarz powiadamia wnioskodawcę w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu tego terminu o braku możliwości wszczęcia procedury przeglądu administracyjnego z powodu nieuzupełnienia przez niego powiadomienia o przeglądzie. Powiadomienie takie wskazuje, że - zgodnie z art. 24 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - procedura przeglądu administracyjnego pozostaje bez uszczerbku dla prawa do wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z Traktatami. W przypadku gdy procedura przeglądu administracyjnego nie zostanie wszczęta z powodu braku kompletnego powiadomienia o przeglądzie, opinii w sprawie przeglądu nie przyjmuje się.";

5)
art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przegląd dokonywany przez Radę Odwoławczą jest ograniczony do zbadania podstaw powołanych przez wnioskodawcę w powiadomieniu o przeglądzie oraz zbadania naruszeń podstawowych wymogów proceduralnych.";

6)
art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

Dopuszczalność wniosku o przegląd

1. Przed zbadaniem proceduralnej i merytorycznej zgodności decyzji EBC z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013 Rada Odwoławcza ustala dopuszczalność wniosku o przegląd.

2. Jeżeli Rada Odwoławcza uzna wniosek o przegląd za oczywiście niedopuszczalny, może stwierdzić jego niedopuszczalność w terminie 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego powiadomienia o przeglądzie. Rada Odwoławcza podaje podstawy, na których oparła swoją ocenę.

3. W przypadku stwierdzenia przez Radę Odwoławczą niedopuszczalności wniosku o przegląd zgodnie z ust. 2 sekretarz niezwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę. W powiadomieniu stwierdza się, że zgodnie z art. 24 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 procedura przeglądu administracyjnego pozostaje bez uszczerbku dla prawa do wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z Traktatami. W przypadku uznania wniosku o przeglądu za niedopuszczalny zgodnie z ust. 2 opinii w sprawie przeglądu nie przyjmuje się.

4. W przypadku gdy ust. 2 nie ma zastosowania, Rada Odwoławcza orzeka o dopuszczalności wniosku o przegląd w opinii w sprawie przeglądu, którą przyjmuje na podstawie art. 16. W takim przypadku sekretarz powiadamia wnioskodawcę w terminie 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego powiadomienia o przeglądzie, że Rada Odwoławcza orzeka o dopuszczalności wniosku o przegląd w opinii w sprawie przeglądu.

5. Nie jest dopuszczalne złożenie powiadomienia o przeglądzie w odniesieniu do nowej decyzji Rady Prezesów, o jakiej mowa w art. 24 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.";

7)
art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysłuchanie przeprowadza się w siedzibie EBC lub w formie wideokonferencji. Obecny jest sekretarz. Wysłuchanie nie jest jawne dla osób trzecich.";

8)
art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada ds. Nadzoru dokonuje oceny opinii Rady Odwoławczej i przedkłada Radzie Prezesów projekt nowej decyzji. Ocena Rady ds. Nadzoru nie jest ograniczona do zbadania określonych w powiadomieniu o przeglądzie podstaw powołanych przez wnioskodawcę, lecz może obejmować także inne elementy, które zostaną uwzględnione w projekcie nowej decyzji. W przypadku gdy wewnętrzny przegląd administracyjny nie został wszczęty z powodu braku kompletnego powiadomienia o przeglądzie zgodnie z art. 7 ust. 4 lub w przypadku uznania przez Radę Odwoławczą wniosku o przegląd za niedopuszczalny zgodnie z art. 11 ust. 2 Rada ds. Nadzoru nie przedkłada Radzie Prezesów projektu nowej decyzji.";

9)
art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po powiadomieniu o nowej decyzji Rady Prezesów lub po wycofaniu przez wnioskodawcę powiadomienia o przeglądzie, bądź też po orzeczeniu przez Radę Odwoławczą, że wniosek o przegląd jest niedopuszczalny, Rada ds. Nadzoru proponuje, jaką część kosztów powinien pokryć wnioskodawca. Wnioskodawca jest uprawniony do zajęcia stanowiska w tym względzie.";

10)
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 kwietnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK do decyzji EBC/2014/16 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

Metodologia podziału kosztów przeglądu ponoszonych przez wnioskodawcę i przez Europejski Bank Centralny w kontekście przeglądu dokonywanego przez Radę Odwoławczą

Jeżeli w konsekwencji otrzymania powiadomienia o przeglądzie Rada Prezesów uchyli pierwotną decyzję lub zmieni jej część normatywną, EBC zwraca koszty poniesione przez wnioskodawcę w kontekście przeglądu, z wyjątkiem nieproporcjonalnie dużych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę z tytułu przedkładania dowodów pisemnych lub ustnych oraz z tytułu zastępstwa procesowego, które to koszty ponosi wnioskodawca. Zwrot przez EBC kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w odniesieniu do danego indywidualnego przeglądu dokonywanego przez Radę Odwoławczą nie może przekroczyć kwoty 50 000 EUR.

Jeżeli w konsekwencji otrzymania powiadomienia o przeglądzie Rada Prezesów zastąpi pierwotną decyzję decyzją o identycznej treści lub zmieni tylko część nienormatywną pierwotnej decyzji, a także w przypadku stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o przegląd przez Radę Odwoławczą wnioskodawca ponosi część kosztów poniesionych przez EBC w kontekście przeglądu. Osoby fizyczne wnoszą z tego tytułu opłatę ryczałtową w wysokości 500 EUR. Osoby prawne wnoszą z tego tytułu opłatę ryczałtową w wysokości 5 000 EUR. Pokrycie opłaty ryczałtowej jest niezależne od stosowania art. 13 niniejszej decyzji.

W przypadku wycofania powiadomienia o przeglądzie przez wnioskodawcę zgodnie z art. 7 ust. 6 niniejszej decyzji, a także w przypadkach, gdy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, wnioskodawca i EBC ponoszą swoje własne koszty.".

1 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
2 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 47).
3 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1378 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2019/27) (Dz.U. L 224 z 28.8.2019, s. 9).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.