Decyzja EBC/2010/25 (2010/751/UE) dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2011 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.318.52

Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2011 r.

(EBC/2010/25)

(2010/751/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2010 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2010/416/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.(1), w szczególności jej art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro.

(2) Derogacja przyznana Estonii, wskazana w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r., została zniesiona z dniem 1 stycznia 2011 r.

(3) Szesnaście państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz Estonia przedstawiły EBC do zatwierdzenia własne szacunki wielkości emisji monet euro w 2011 r., wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stosowanej metodologii prognozowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2011 r.

EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro, w 2011 r., zgodnie z następującą tabelą:

(w mln EUR)

Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjonerskich (nie przeznaczonych do obiegu) w roku 2011

Belgia

178,3

Niemcy

629

Estonia

48,4

Irlandia

44,4

Grecja

54,5

Hiszpania

180

Francja

300

Włochy

262,4

Cypr

15,6

Luksemburg

30

Malta

6,8

Holandia

64

Austria

277

Portugalia

30

Słowenia

36

Słowacja

42,2

Finlandia

60

Artykuł  2

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja jest adresowana do państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz do Estonii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

______

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.