Decyzja EBC/2004/7

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.205.9

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału
(EBC/2004/7)
(2004/504/WE)

RADA ZARZĄDZAJĄCA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 28 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z dostosowaniem wag przypisanych krajowym bankom centralnym w rozszerzonym kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (poniżej określanych, odpowiednio, jako "wagi klucza kapitałowego" oraz "klucz kapitałowy"), zgodnie z decyzją EBC/2004/5 z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącą procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1), niezbędne jest przyjęcie przez Radę Zarządzającą warunków przekazywania udziałów kapitałowych pomiędzy krajowymi bankami centralnymi wchodzącymi w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych na dzień 30 kwietnia 2004 r. w celu zapewnienia zgodności pomiędzy opłaconymi udziałami a dokonanymi dostosowaniami.

(2) Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta "Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije oraz Národná banka Slovenska (poniżej określane jako "krajowe banki centralne państw przystępujących") staną się częścią ESBC dopiero w dniu 1 maja 2004 r., co oznacza, że przekazy udziałów kapitałowych zgodne z art. 28 ust. 5 Statutu nie mają zastosowania do krajowych banków centralnych państw przystępujących.

(3) Decyzja EBC/2004/6 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (2) określiła, w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (poniżej określane jako "uczestniczące krajowe banki centralne"), powinny dokonać wpłat na poczet kapitału Europejskiego Banku Centralnego w związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym. Decyzja EBC/2004/10 z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (3) określiła, w jaki sposób i do jakiego poziomu krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które nie wprowadziły waluty euro (poniżej określane jako "nieuczestniczące krajowe banki centralne"), powinny dokonać wpłat na poczet kapitału Europejskiego Banku Centralnego w związku z rozszerzonym kluczem kapitałowym.

(4) Uczestniczące krajowe banki centralne opłaciły przypadające na nie udziały w subskrybowanym kapitale EBC zgodnie z decyzją EBC/2003/18 z dnia 18 grudnia 2003 r. określającą środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (4). Biorąc pod uwagę powyższe, art. 2 decyzji EBC/2004/6 nakazuje, aby dany uczestniczący krajowy bank centralny dokonał przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, aby EBC dokonał zwrotnego przekazania odpowiednich kwot na rzecz danego uczestniczącego krajowego banku centralnego - w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 decyzji EBC/2004/6. Na podobnej zasadzie Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England opłaciły przypadające na nie udziały w subskrybowanym kapitale EBC zgodnie z decyzją EBC/2003/19 z dnia 18 grudnia 2003 r. określającą środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (5). Biorąc pod uwagę powyższe, art. 2 ust. 1 decyzji EBC/2004/10 nakazuje, aby każdy ze wskazanych trzech krajowych banków centralnych dokonał przekazania dodatkowych kwot na rzecz EBC albo też, odpowiednio, aby otrzymał odpowiednią kwotę zwrotną z EBC - w celu osiągnięcia kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 decyzji EBC/2004/10. Artykuł 2 ust. 2 decyzji EBC/2004/10 stwierdza, że każdy z krajowych banków centralnych państw przystępujących powinien przekazać na rzecz EBC kwotę wskazaną obok nazwy danego banku w tabeli zawartej w art. 1 tejże decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przekazanie udziałów kapitałowych

Uwzględniając udział w kapitale EBC, jaki będzie subskrybowany przez każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych, podobnie jak przez Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England w dniu 30 kwietnia 2004 r., jak również udział w kapitale EBC, jaki będzie subskrybowany przez każdy z tych krajowych banków centralnych od dnia 1 maja 2004 r. w wyniku dostosowania wag klucza kapitałowego opisanych w art. 2 decyzji EBC/2003/5, wskazane krajowe banki centralne dokonają samodzielnie odpowiedniego przekazania udziałów kapitałowych w drodze przekazów do EBC bądź z EBC - aby zapewnić zgodność pomiędzy udziałami opłaconymi na dzień 1 maja 2004 r. a dostosowanymi wagami. W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu 1 maja 2004 r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak "+" odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak "-" do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBC.

Artykuł 2

Dostosowanie opłaconego kapitału

1.
Uwzględniając wysokość kapitału EBC opłaconego przez każdy krajowy bank centralny (jeżeli ma zastosowanie) oraz wysokość kapitału EBC, którą każdy krajowy bank centralny opłaci na dzień 1 maja 2004 r., wskazane, odpowiednio, w art. 1 decyzji EBC/2003/6 w odniesieniu do uczestniczących krajowych banków centralnych oraz w art. 1 decyzji EBC/2003/10 w odniesieniu do nieuczestniczących krajowych banków centralnych, każdy krajowy bank centralny w dniu 3 maja 2004 r. przekaże albo otrzyma kwotę netto (w walucie euro) wskazaną obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji, przy czym znak "+" odnosi się do kwoty przekazywanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak "-" do kwoty przekazywanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego.
2.
W dniu 3 maja 2004 r. EBC oraz krajowe banki centralne podlegające obowiązkowi przekazania odpowiedniej kwoty zgodnie z ust. 1 dokonają także, niezależnie od powyższego, przekazania odsetek naliczonych za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 3 maja 2004 r. w odniesieniu do odpowiednich kwot należnych od EBC oraz od takich krajowych banków centralnych, zgodnie z ust. 1. Podmioty przekazujące i otrzymujące odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, w stosunku do których odsetki zostały naliczone.
Artykuł  3

Postanowienia ogólne

1.
Każde przekazanie środków określone w art. 2 powyżej dokonane zostanie za pomocą Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET).
2.
W przypadku gdy dany krajowy bank centralny nie ma dostępu do systemu TARGET w dniu 3 maja 2004 r., przekaże on kwoty określone w art. 2 w dniu 3 maja 2004 r. w drodze uznania rachunku wskazanego w odpowiednim czasie przez EBC.
3.
Wszystkie odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 2 obliczone zostaną w stosunku dziennym, przy założeniu 360-dniowej metody kalkulacji, w oparciu o stopę procentową odpowiadającą stopie referencyjnej równej stopie marginalnej, przy której Europejski System Banków Centralnych przeprowadził ostatnią główną operację refinansującą.
4.
EBC oraz krajowe banki centralne podlegające obowiązkowi przekazania odpowiednich kwot zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, wszelkie instrukcje niezbędne dla prawidłowego i terminowego przekazania odpowiednich środków.
Artykuł  4

Postanowienie końcowe

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2004 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 22 kwietnia 2004r.
Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

______

(1) Patrz: str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Patrz: str. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3) Patrz: str. 19 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 29.

(5) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 31.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr I

Kapitał subskrybowany przez krajowe banki centralne

(EUR)
Udziały subskrybowane na dzień 30 kwietnia 2004 r.Udziały subskrybowane na dzień 1 maja 2004 r.Udziały podlegające przekazaniu
Uczestniczący krajowy bank

centralny

Nationale Bank van

België/Banque Nationale de

Belgique

141.485.000 141.910.195,14 +425.195,14
Deutsche Bundesbank1.170.200.0001.176.170.750,76+5.970.750,76
Bank of Greece 108.070.000 105.584.034,30-2.485.965,70
Banco de España 439.005.000 432.697.551,32-6.307.448,68
Banque de France 825.875.000 827.533.093,09+1.658.093,09
Central Bank and Financial

Services Authority of Ireland

51.270.000 51.300.685,79 +30.685,79
Banca d'Italia 728.630.000 726.278.371,47-2.351.628,53
Banque centrale du Luxembourg 8.540.000 8.725.401,38 +185.401,38
De Nederlandsche Bank 221.615.000 222.336.359,77 +721.359,77
Oesterreichische Nationalbank 115.095.000 115.745.120,34 +650.120,34
Banco de Portugal 100.645.000 98.233.106,22-2.411.893,78
Suomen Pankki 71.490.000 71.711.892,59 +221.892,59
Nieuczestniczący krajowy bank

centralny

Česká národní banka 0 81.155.136,30nie ma zastosowania
Danmarks Nationalbank 86.080.000 87.159.414,42+1.079.414,42
Eesti Pank 0 9.927.369,94nie ma zastosowania
Central Bank of Cyprus 0 7.234.070,02nie ma zastosowania
Latvijas Banka 0 16.571.585,02nie ma zastosowania
Lietuvos bankas 0 24.623.661,42nie ma zastosowania
Magyar Nemzeti Bank 0 77.259.867,83nie ma zastosowania
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta 0 3.600.341nie ma zastosowania
Narodowy Bank Polski 0 285.912.705,92nie ma zastosowania
Banka Slovenije 0 18.613.818,63nie ma zastosowania
Národná banka Slovenska 0 39.770.691,11nie ma zastosowania
Sveriges Riksbank 133.180.000 134.292.162,94+1.112.162,94
Bank of England 798.820.000 800.321.860,47+1.501.860,47
Suma:5.000.000.0005.564.669.247,19 0

ZAŁĄCZNIK  Nr II

Kapitał opłacony przez krajowe banki centralne

(EUR)
Udziały opłacone na dzień 30 kwietnia 2004 r.Udziały opłacone od dnia 1 maja 2004 r.Kwota podlegająca płatności w ramach przekazu
Uczestniczący krajowy bank

centralny

Nationale Bank van

België/Banque Nationale de

Belgique

141.485.000 141.910.195,14 +425.195,14
Deutsche Bundesbank1.170.200.0001.176.170.750,76 +5.970.750,76
Bank of Greece 108.070.000 105.584.034,30 -2.485.965,70
Banco de España 439.005.000 432.697.551,32 -6.307.448,68
Banque de France 825.875.000 827.533.093,09 +1.658.093,09
Central Bank and Financial

Services Authority of Ireland

51.270.000 51.300.685,79 +30.685,79
Banca d'Italia 728.630.000 726.278.371,47 -2.351.628,53
Banque centrale du Luxembourg 8.540.000 8.725.401,38 +185.401,38
De Nederlandsche Bank 221.615.000 222.336.359,77 +721.359,77
Oesterreichische Nationalbank 115.095.000 115.745.120,34 +650.120,34
Banco de Portugal 100.645.000 98.233.106,22 -2.411.893,78
Suomen Pankki 71.490.000 71.711.892,59 +221.892,59
Nieuczestniczący krajowy bank

centralny

Česká národní banka 0 5.680.859,54 +5.680.859,54
Danmarks Nationalbank 4.304.000 6.101.159,01 +1.797.159,01
Eesti Pank 0 694.915,90 +694.915,90
Central Bank of Cyprus 0 506.384,90 +506.384,90
Latvijas Banka 0 1.160.010,95 +1.160.010,95
Lietuvos bankas 0 1.723.656,30 +1.723.656,30
Magyar Nemzeti Bank 0 5.408.190,75 +5.408.190,75
Bank Ċentrali ta'

Malta/Central Bank of Malta

0 252.023,87 +252.023,87
Narodowy Bank Polski 0 20.013.889,41+20.013.889,41
Banka Slovenije 0 1.302.967,30 +1.302.967,30
Národná banka Slovenska 0 2.783.948,38 +2.783.948,38
Sveriges Riksbank 6.659.000 9.400.451,41 +2.741.451,41
Bank of England 39.941.000 56.022.530,23+16.081.530,23
Suma:4.032.824.0004.089.277.550,12+56.453.550,12

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.