Decyzja EBC/2004/14 (2004/556/WE) zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.248.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2004 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 9 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku
(EBC/2004/14)
(2004/556/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet dokonywanej przez Państwa Członkowskie, które wprowadziły walutę euro (zwane dalej "uczestniczącymi Państwami Członkowskimi").

(2) Biorąc pod uwagę szacunkowe przewidywania dotyczące rozwoju zapotrzebowania na monety euro w 2004 r., przedłożone EBC przez uczestniczące Państwa Członkowskie, EBC zatwierdził całkowitą wielkość emisji monet euro w roku 2004 w odniesieniu do monet przeznaczonych do obiegu oraz nieprzeznaczonych do obiegu monet kolekcjonerskich, w drodze decyzji EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącej zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (1).

(3) W chwili obecnej w jednym z uczestniczących Państw Członkowskich szacunki będące podstawą decyzji EBC/2003/15 okazują się niewystarczające ze względu na wyższe niż oczekiwane zapotrzebowanie na monety euro w 2004 r., jak również w związku z nieprzewidzianym rozwojem warunków gospodarczych. W wyniku powyższych okoliczności wskazane uczestniczące Państwo Członkowskie powinno obecnie uzyskać zgodę EBC na emisję dodatkowych monet euro w 2004 r.

(4) W dniu 1 czerwca 2004 r. włoskie ministerstwo gospodarki i finansów wystąpiło do EBC o zgodę na zwiększenie o 200 milionów EUR wielkości emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, jaka może być dokonana przez Włochy w roku 2004.

(5) EBC udziela zgody na wnioskowane powyżej zwiększenie wielkości emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, jaka może być dokonana przez Włochy w 2004 roku. W rezultacie tabela zawarta w art. 1 decyzji EBC/2003/15 powinna zostać odpowiednio zastąpiona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tabelę w art. 1 decyzji EBC/2003/15 zastępuje się następującą tabelą:

(w milionach EUR)

Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjonerskich (nieprzeznaczonych do obiegu) w roku 2004

"Belgia

203,0

Niemcy

1.035,0

Grecja

207,4

Hiszpania

860,0

Francja

668,9

Irlandia

151,0

Włochy

370,8

Luksemburg

70,0

Holandia

175,0

Austria

212,0

Portugalia

230,0

Finlandia

60,0"

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do uczestniczących Państw Członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 9 lipca 2004 r.
Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

______

(1) Decyzja 2003/860/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 listopada 2003 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2003/15) (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 57).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.