Decyzja dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.157.16

Akt indywidualny
Wersja od: 24 czerwca 2010 r.

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 02/10/COL
z dnia 5 stycznia 2010 r.
dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 oraz protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa pkt 4.1.5a rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób(1),

dostosowany protokołem 1 do Porozumienia EOG, w szczególności art. 50 tego aktu prawnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

W piśmie z dnia 3 maja 1994 r. Norwegia przedstawiła wystarczające uzasadnienie, aby przyznać jej terytorium status zatwierdzonej strefy, jeżeli chodzi o zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) i wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), jak również krajowe przepisy gwarantujące przestrzeganie wymogów umożliwiających utrzymanie statusu zatwierdzonej strefy.

Norwegia została uznana za zatwierdzoną strefę kontynentalną i przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS na mocy decyzji Urzędu nr 71/94/COL. W następstwie zgłoszenia wykrycia VHS w okręgu Møre og Romsdal w dniu 26 listopada 2007 r. uchylono decyzję nr 71/94/COL, ostatnio zmienioną decyzją nr 244/02/COL, na mocy decyzji nr 302/08/COL, która stanowi, że części terytorium Norwegii, o których mowa w załączniku do tej decyzji, zostały uznane za zatwierdzoną strefę kontynentalną i za zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS.

W dniu 11 lipca 2008 r. potwierdzono wykrycie VHS na obszarach przybrzeżnych okręgu Storfjorden w Norwegii. Właściwe władze w Norwegii poinformowały Urząd o działaniach podjętych w celu wyeliminowania choroby i zapobieżenia jej rozprzestrzeniania się.

Urząd dokonał oceny informacji przedstawionych przez właściwe władze w Norwegii. Podjęte na obecnym etapie działania wydają się odpowiednie. Ponadto Urząd omówił tę kwestię z Komisją Europejską, a jeżeli chodzi o IHN w Norwegii, nie nastąpiły żadne zmiany.

W opinii Urzędu Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku, należy uznać za zatwierdzoną strefę kontynentalną i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS,

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Norwegię, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku, należy uznać za zatwierdzoną strefę kontynentalną i zatwierdzoną strefę przybrzeżną dla ryb, jeżeli chodzi o IHN i VHS.

Niniejszym uchyla się decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotyczącą statusu Norwegii, jeżeli chodzi o zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) i wirusową posocznicę krwotoczną (VHS).

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2010 r.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii.

Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2010 r.
W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
Kurt JÄGERXavier LEWIS
Członek KolegiumDyrektor

______

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

ZAŁĄCZNIK 

IHN

Norwegia, z wyjątkiem norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni region przybrzeżny.

VHS

Norwegia, z wyjątkiem:

1. Norweskiej części zlewni rzek Grense Jacobselv i Pasvik oraz rzek położnych pomiędzy nimi, jak również odpowiedni region przybrzeżny.

2. Norwegia, z wyjątkiem przybrzeżnych obszarów okręgu Storfjorden (w gminach Ørskog, Sykkylven, Stordal, Stranda i Norddal), ograniczonych od zachodu linią przebiegającą od miejscowości Røneset w gminie Sykkylven do miejscowości Giljeneset w gminie Ørskog. Na wschód od tej linii ze strefy wyłączony jest cały fiord włącznie z linią przypływu, położone na lądzie gospodarstwa akwakultury, które wykorzystują do produkcji wodę morską, oraz placówki lądowe i nabrzeża należące do farm akwakultury i znajdujące się w obrębie fiordu. Zlewiska rzek, których ujście znajduje się na obszarach objętych zakażeniem i w górę których migrują ryby anadromiczne, oraz wszelkie obiekty hodowlane znajdujące się w zamieszkałej przez ryby anadromiczne części zlewisk są również wyłączone z zatwierdzonego obszaru strefy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.