Decyzja dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.461.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 12 grudnia 2014 r.
dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

(2014/C 461/07)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1 , w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 został ostatecznie przyjęty w dniu 20 listopada 2013 r. 2 ;

- w dniu 2 czerwca 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 zostało przyjęte w dniu 12 grudnia 2014 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

S. GIANNINI

Przewodniczący

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1, wraz ze sprostowaniami w Dz.U. L 111 z 15.4.2014, s. 96, Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 30 oraz Dz.U. L 322 z 7.11.2014, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.