Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.227.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 lipca 2014 r.
dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

(2014/C 227/02)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 1 , w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 został ostatecznie przyjęty w dniu 20 listopada 2013 r. 2 ,

- w dniu 15 kwietnia 2014 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 zostało przyjęte w dniu 14 lipca 2014 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2014 r.

W imieniu Rady

M. MARTINA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1, wraz ze sprostowaniami w Dz.U. L 111 z 15.4.2014, s. 96 i w Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 30.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.