Decyzja 98/401/WE,EWWiS,Euratom w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1998.181.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1998 r.

DECYZJA RADY I KOMISJI
z dnia 28 maja 1998 r.
w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony(1)

(98/401/WE, EWWiS, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 24 czerwca 1998 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 54 ust. 2 ostatnie zdanie art. 57 ust. 2 oraz art. 66, 73c ust. 2, 75, 84 ust. 2, 99, 100, 113 i 235, w związku art. 228 ust. 2 zdanie drugie i art. 228 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w szczególności jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(2),

po konsultacji Komitetu Konsultacyjnego EWWiS oraz za zgodą Rady,

uwzględniając zgodę Rady wyrażoną zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

zawarcie Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, podpisanej dnia 28 czerwca 1994 r. w Brukseli, przyczyni się do realizacji celów Wspólnot Europejskich;

celem niniejszej Umowy jest wzmocnienie więzi nawiązanych w szczególności w wyniku zawarcia Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wymiany handlowej i współpracy handlowej i gospodarczej, która została podpisana dnia 18 grudnia 1989 r. i zatwierdzona decyzją 90/116/EWG(3);

pewne zobowiązania przewidziane w Umowie o partnerstwie i współpracy, wykraczające poza wspólnotową politykę handlową, dotyczą lub mogą dotyczyć postanowień określonych w aktach wspólnotowych przyjętych w dziedzinie prawa do zakładania przedsiębiorstw, transportu oraz traktowania przedsiębiorstw;

powyższa Umowa nakłada na Wspólnotę Europejską określone zobowiązania dotyczące przepływów kapitału i płatności pomiędzy Wspólnotą i Republiką Mołdawii;

ponadto w zakresie, w jakim wspomniana Umowa dotyczy dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich(4), oraz dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek macierzystych i spółek zależnych różnych państw członkowskich(5), które opierają się na art. 100 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, artykuł ten znajduje zastosowanie jako podstawa prawna;

określone postanowienia wspomnianej Umowy nakładają na Wspólnotę zobowiązania w zakresie świadczenia usług, które wykraczają poza ramy transgraniczne;

w przypadku niektórych postanowień wspomnianej Umowy, które mają być stosowane przez Wspólnotę, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie przewiduje szczególnych uprawnień; z powyższych względów konieczne jest odwołanie się do art. 235 Traktatu,

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Umowa o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, łącznie z towarzyszącym jej protokołem, deklaracjami i wymianą listów, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Teksty wyżej wymienionych dokumentów są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł  2
1.
Stanowisko, które ma zostać przyjęte przez Wspólnotę w Radzie Współpracy i w ramach Komitetu Współpracy, jest określane przez Radę na wniosek Komisji lub, gdy jest to właściwe, przez Komisję, w każdym wypadku zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
2.
Zgodnie z art. 83 Umowy o partnerstwie i współpracy, Przewodniczący Rady przewodniczy Radzie Współpracy i przedstawia stanowisko Wspólnoty. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Współpracy zgodnie z jego regulaminem i przedstawia stanowisko Wspólnoty.

Decyzja o publikacji zaleceń Rady Współpracy i Komitetu Współpracy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich jest podejmowana w stosunku do każdego przypadku przez Radę i Komisję.

Artykuł  3

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, notyfikacji przewidzianej w art. 105 Umowy. Przewodniczący Komisji dokonuje takiej notyfikację w imieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 1998 r.

W imieniu KomisjiW imieniu Rady
J. SANTERM. FISHER
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Niniejsza Umowa o partnerstwie i współpracy z Republiką Mołdawii została podpisana dnia 28 listopada 1994 r. przez Wspólnoty Europejskie i ówczesne dwanaście Państw Członkowskich. W następstwie rozszerzenia, z Republiką Mołdawii został podpisany w dniu 15 maja 1997 r. protokół dodatkowy, aby umożliwić Austrii, Finlandii i Szwecji stanie się członkami Umowy na równi z pozostałymi państwami członkowskimi oraz, aby szwedzka i fińska wersja językowa Umowy stała się wersją urzędową. Po zakończeniu koniecznych procedur, Wspólnoty i ich Państwa Członkowskie podjęły również decyzję - w chwili zawarcia niniejszej Umowy o partnerstwie - o tymczasowym stosowaniu wyżej wymienionego protokołu dodatkowego do chwili jego wejścia w życie, zgodnie z jego art. 4. Odpowiednio, tekst Umowy o partnerstwie znajdujący się w fińskiej i szwedzkiej wersji Dziennika Urzędowego jest tekstem, który stał się urzędowym z mocy protokołu dodatkowego. Umowa o partnerstwie i współpracy zawarta z Republiką Mołdawii wejdzie w życie w dniu 1 lipca 1998 r., a notyfikacje dotyczące zakończenia procedur określonych w art. 105 ust. 2 Umowy zostały ukończone przez strony w dniu 29 maja 1998 r.

(2) Dz.U. nr C 339 z 18.12.1995, str. 48.

(3) Dz.U. L 68 z 15.3.1990, str. 1.

(4) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 1.

(5) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.