Decyzja 96/594/WE w sprawie tymczasowego stosowania niektórych umów między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi (Kirgistan, Litwa, Tadżykistan, Turkmenistan)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.263.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 1996 r.

DECYZJA RADY
z dnia 16 września 1996 r.
w sprawie tymczasowego stosowania niektórych umów między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi (Kirgistan, Litwa, Tadżykistan, Turkmenistan)

(96/594/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 października 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113 w powiązaniu z art. 228 ust. 2 zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

umowy dwustronne w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, zwane dalej "umowami podstawowymi", zostały wynegocjowane z Kirgistanem, Litwą, Tadzykistanem oraz Turkmenistanem, oraz były stosowane tymczasowo na mocy decyzji Rady 94/277/WE z dnia 20 grudnia 1993 r.(1);

umowa podstawowa z Litwą została zatwierdzona decyzją Rady 94/978/WE z dnia 19 grudnia 1994 r.(2) oraz weszła w życie dnia 1 stycznia 1995 r.;

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty dwustronne porozumienia w formie wymiany listów w celu zmian umów podstawowych z wyżej wymienionymi krajami, w celu uwzględnienia przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej. Te wynegocjowane porozumienia należy stosować tymczasowo od dnia 1 stycznia 1995 r., do czasu zakończenia procedur wymaganych w celu ich zawarcia, z zastrzeżeniem ich tymczasowego stosowania na zasadzie wzajemności przez dane kraje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dwustronne porozumienia w formie wymiany listów w celu zmiany istniejących dwustronnych umów, ustaleń i protokołów w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z niektórymi państwami trzecimi, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a odpowiednimi państwami trzecimi wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzji, z drugiej strony, stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 1995 r. do czasu ich formalnego zawarcia, pod warunkiem ich tymczasowego stosowania na zasadzie wzajemności przez kraje partnerskie.

Artykuł  2

Teksty parafowanych porozumień załącza się do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 września 1996 r.

W imieniu Rady
I. YATES
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 123 z 17.5.1994, str. 1.

(2) Dz.U. L 375 z 31.12.1994, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz krajów

Kirgistan

Litwa

Tadżykistan

Turkmenistan

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.