Decyzja 96/351/WE dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.136.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1996 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 maja 1996 r.
dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(96/351/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113 i 130y, w połączeniu z art. 228 ust. 2 zdanie pierwsze oraz art. 228 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 130u Traktatu stanowi, że polityka Wspólnoty w zakresie współpracy na rzecz rozwoju powinna sprzyjać stałemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu krajów rozwijających się, sprawnej i stopniowej integracji tych krajów z gospodarką światową oraz zwalczaniu ubóstwa w tych krajach;

Wspólnota, dla osiągnięcia tego celu w dziedzinie stosunków zewnętrznych, powinna zatwierdzić Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczną Republiką Wietnamu zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst tej Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Wspólnoty, notyfikacji przewidzianej w art. 20 Umowy.

Artykuł  3

Komisja, wspierana przez przedstawicieli Państw Członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie określonym w art. 14 Umowy.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 1996 r.

W imieniu Rady
E. GUZZANTI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 12 z 17.1.1996, str. 4.

(2) Dz.U. C 47 z 19.2.1996, str. 25.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.