Decyzja 96/154/WE dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego zmiany Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.36.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 1993 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 listopada 1993 r.
dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego zmiany Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami

(96/154/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 11 ust. 2 Konwencji między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami(1) upoważnia Wspólny Komitet, ustanowiony przez tę Konwencję, do udzielania zaleceń zmian w Konwencji;

Konwencja została zmieniona tak, by umożliwić przystępowanie do niej nowych Umawiających się Stron;

dane zmiany zawarte są w zaleceniu nr 1/93 Wspólnego Komitetu; należy zatwierdzić Porozumienie w formie wymiany listów odnoszące się do tego zalecenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Wspólnoty, Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską, dotyczące zmian Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie uproszczenia formalności w handlu towarami.

Tekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Porozumienia tak, by było ono wiążące dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 1993 r.

W imieniu Rady
Ph. MAYSTADT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 134 z 22.5.1987, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.