Decyzja 91/152/EWG w sprawie notyfikacji o stosowaniu przez Wspólnotę Umowy Międzynarodowej w sprawie Juty i Produktów z Juty z 1989 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.75.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 1991 r.

DECYZJA RADY
z dnia 18 marca 1991 r.
w sprawie notyfikacji o stosowaniu przez Wspólnotę Umowy Międzynarodowej w sprawie Juty i Produktów z Juty z 1989 r.

(91/152/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 21 marca 1991 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113 i 116,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Międzynarodowe Porozumienie w sprawie Juty i Produktów z Juty z 1989 r.(1), zostało podpisane przez Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie dnia 20 grudnia 1990 r.;

wszystkie Państwa Członkowskie wyraziły zamiar stosowania Porozumienia;

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie mają obowiązek powiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o zamiarze stosowania Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wspólnota i jej Państwa Członkowskie, jako uczestnicy przywozu, po dokonaniu niezbędnych procedur wewnętrznych, powiadamiają Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o stosowaniu Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Juty i Produktów z Juty (1989 r.), w dniu jego wejścia w życie zgodnie z art. 40 ust. 3.

Artykuł  2

Niniejszym, upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób upoważnionych do wniesienia instrumentu notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 1991 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 29 z 4.2.1991, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.