Decyzja 90/611/EWG dotycząca podpisania w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1990.326.56

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 1990 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 października 1990 r.
dotycząca podpisania w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

(90/611/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 24 listopada 1990 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 8 czerwca 1989 r. w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Wspólnota podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi przyjętą w Wiedniu dnia 19 grudnia 1988 r., tak jak wszystkie jej Państwa Członkowskie;

prace Narodów Zjednoczonych, Rady, Rady Europejskiej na sesji w grudniu 1989 r. oraz Komitetu ds. Walki z Narkotykami (CELAD) umożliwiły szybkie wejście Konwencji w życie;

większość Państw Członkowskich ukończy ich wewnętrzne procedury ratyfikacyjne w ciągu kilku następnych miesięcy, a najpóźniej do dnia 30 czerwca 1991 r.;

w kwestiach będących w zakresie jej kompetencji Wspólnota powinna zatem zatwierdzić Konwencję najpóźniej do tego samego dnia, co pierwsze Państwa Członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zatwierdza się Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady składa w imieniu Wspólnoty akt zatwierdzenia Konwencji do depozytu Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych.

Przewodniczący Rady składa w tym samym czasie deklarację kompetencji zawartą w Załączniku do niniejszej decyzji do depozytu, zgodnie z art. 27 Konwencji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 1990 r.

W imieniu Rady
G. DE MICHELIS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA OKREŚLONA W ART. 2 AKAPIT DRUGI

Kompetencje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące kwestii, do których odnosi się Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi (Deklaracja na podstawie art. 27 ust. 2 Konwencji)

Artykuł 27 ust. 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi stanowi, że regionalne organizacje integracji gospodarczej w swoich dokumentach formalnego zatwierdzenia określą zakres swej właściwości w odniesieniu do spraw będących przedmiotem niniejszej Konwencji.

Europejska Wspólnota Gospodarcza ustanowiona została Traktatem Rzymskim podpisanym dnia 25 marca 1957 r., który wszedł w życie dnia 1 stycznia 1958 r. Traktat ten został zmieniony i uzupełniony przez Jednolity Akt Europejski, który wszedł w życie dnia 1 lipca 1987 r.

Zgodnie z powyższymi przepisami Europejska Wspólnota Gospodarcza jest obecnie właściwa w kwestiach polityki handlowej odnoszącej się do substancji często używanych do nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych, sprawach, którymi to kwestiami zajmuje się art. 12 Konwencji.

Sprawowanie uprawnień, które Państwa Członkowskie przekazały Wspólnotom na mocy Traktatów podlega z natury ciągłemu rozwojowi. Dlatego też Wspólnoty zastrzegają sobie prawo do składania dalszych deklaracji zgodnie z art. 27 ust. 2 Konwencji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.