Decyzja 88/646/EWG w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, dotyczącego przywozu do Wspólnoty koncentratów pomidorowych pochodzących z Algierii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1988.358.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1988 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 grudnia 1988 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, dotyczącego przywozu do Wspólnoty koncentratów pomidorowych pochodzących z Algierii

(88/646/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 1988 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną(1) została podpisana w dniu 26 kwietnia 1976 r. i weszła w życie z dniem 1 listopada 1978 r.;

Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, dotyczące przywozu do Wspólnoty koncentratów pomidorowych pochodzących z Algierii, wymaga zatwierdzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W imieniu Wspólnoty zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie przywozu do Wspólnoty koncentratów pomidorowych pochodzących z Algierii.

Treść Porozumienia załączona jest do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania Porozumienia tak, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1988 r.

W imieniu Rady
V. PAPANDREOU
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 263 z 27.9.1978, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.