Decyzja 86/664/EWG w sprawie ustanowienia procedury konsultacji i współpracy w dziedzinie turystyki

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.384.52

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 1986 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 grudnia 1986 r.
w sprawie ustanowienia procedury konsultacji i współpracy w dziedzinie turystyki

(86/664/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1986 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2 Traktatu stanowi, że zadaniem Wspólnoty jest w szczególności popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie, stałego i zrównoważonego rozwoju, wzmacnianie ściślejszych stosunków między Państwami należącymi do Wspólnoty; turystyka może pomóc w osiągnięciu tych celów;

w rezolucji Rady z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie polityki Wspólnoty w dziedzinie turystyki(4) podkreślono konieczność konsultacji pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją w dziedzinie turystyki;

konsultacje są użytecznym środkiem służącym ułatwianiu współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją, zmierzającym do osiągnięcia celów Traktatu;

każde Państwo Członkowskie powinno umożliwić pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji korzystanie z doświadczeń nabytych w dziedzinie turystyki;

ze względu na konsultacje w dziedzinie turystyki należy zapewnić wymianę informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją;

takie konsultacje nie powinny stanowić powtórzenia prac prowadzonych w ramach innych instytucji Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W ramach Komisji ustanawia się Komitet Doradczy ds. Turystyki, zwany dalej "Komitetem". W skład Komitetu wchodzą członkowie wyznaczeni przez każde z Państw Członkowskich.

Artykuł  2

Zadaniem Komitetu jest ułatwienie wymiany informacji, konsultacje oraz, w miarę potrzeb, współpraca w dziedzinie turystyki, w szczególności w zakresie świadczenia usług dla turystów.

Artykuł  3

Do celów określonych w art. 2 każde Państwo Członkowskie przesyła Komisji, raz w roku, sprawozdanie w sprawie najważniejszych środków, które zostały podjęte i, w miarę możliwości, w sprawie środków, które zamierza podjąć w zakresie świadczenia usług dla turystów, które mogą odnosić skutki wobec podróżujących z innych Państw Członkowskich.

Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł  4
1.
Komitet, który spotyka się co najmniej raz w roku, zapewnia wymianę poglądów na podstawie sprawozdań, określonych w art. 3, w celu ułatwienia, w niezbędnym zakresie, przyszłej współpracy między Państwami Członkowskimi w dążeniu do osiągania celów określonych w art. 2 Traktatu.
2.
Na wniosek Komisji lub Państwa Członkowskiego w ramach Komitetu dyskutowane są wszelkie sprawy, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania dla kilku Państw Członkowskich.
3.
Ponadto Komitet doradza Komisji w każdej sprawie, w której Komisja zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie opinii.
4.
Informacje i konsultacje, przewidziane w niniejszej decyzji, objęte są tajemnicą zawodową.
Artykuł  5

Komitetowi przewodniczy Komisja.

Komisja zapewnia obsługę sekretariatu Komitetu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1986 r.

W imieniu Rady
G. SHAW
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 114 z 15.5.1986, str. 8.

(2) Opinia wydana dnia 12 grudnia 1986 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 328 z 22.12.1986, str. 1.

(4) Dz.U. C 115 z 30.4.1984, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.