Decyzja 86/404/EWG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.233.19

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1986 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 lipca 1986 r.
ustanawiająca wzór i szczegółowe dane, jakie zawiera świadectwo rodowodowe zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła
(86/404/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (EWG) nr 3768/85 (2), w szczególności jej art. 5 i art. 6 ust. 1 tiret piąte,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 5 dyrektywy 77/504/EWG do obowiązków Komisji należy ustalenie, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 8 tej dyrektywy, wzoru świadectwa mogącego towarzyszyć zwierzętom hodowlanym czystorasowym z gatunku bydła wprowadzanym do handlu wewnątrzwspólnotowego;

na mocy art. 6 ust. 1 tiret piąte powyższej dyrektywy do obowiązków Komisji należy określenie, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 8 tej dyrektywy, szczegółowych danych zawartych w świadectwie genealogicznym, które może towarzyszyć zwierzętom hodowlanym czystorasowym z gatunku bydła wprowadzanym do handlu wewnątrzwspólnotowego;

sam certyfikat może być zbędny, jeśli szczegółowe dane wspomniane w niniejszej decyzji są już zawarte w dokumentacji referencyjnej dotyczącej czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego;

środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1.
Świadectwo rodowodowe zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła musi zawierać następujące dane szczegółowe:

– organ wydający świadectwo,

– nazwa księgi hodowlanej,

– numer wpisu w księdze hodowlanej,

– data wydania,

– system identyfikacji,

– tożsamość,

– data urodzenia,

– rasa,

– płeć,

– nazwisko (nazwa) i adres hodowcy,

– nazwisko (nazwa) i adres właściciela,

– rodowodowy(-a)

OjciecDziadekBabka
Numer księgi hodowlanej:

.............

Numer księgi hodowlanej:

..............

Numer księgi hodowlanej:

............

MatkaDziadekBabka
Numer księgi hodowlanej:

.............

Numer księgi hodowlanej:

..............

Numer księgi hodowlanej:

.............

2.
Wyniki badań sprawności i wyniki oraz pochodzenie ocen wartości genetycznej samego zwierzęcia, jego rodziców i dziadków muszą być jasno wyszczególnione i towarzyszyć świadectwu lub być w nim zawarte.

Szczegółowe dane, przewidziane w art. 1 mogą być wykazane:

1) W formie świadectwa rodowodowego zgodnego ze wzorem przedstawionym w Załączniku;

2) W dokumentacji towarzyszącej czystorasowemu zwierzęciu hodowlanemu. W takim przypadku właściwy organ Państwa Członkowskiego wywozu musi przy pomocy następującego zwrotu zaświadczyć, że szczegółowe dane określone w art. 1 są wykazane w tych dokumentach:

"Niżej podpisany zaświadcza, że dokumenty te zawierają szczegółowe dane, wymienione w art. 1 decyzji Komisji 86/404/EWG".

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 1986 r.
W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 206 z 12.8.1977, str. 8.

(2) Dz.U. L 362 z 31.12.1985, str. 8.

ZAŁĄCZNIK 

WZORZEC ŚWIADECTWA RODOWODOWEGO

w celu handlu wewnątrz Wspólnoty gatunkami bydła hodowlanego czystej krwi

Organ wydający świadectwo: ..........................

Nazwa księgi hodowlanej: ............................

Numer wpisu do księgi hodowlanej: ...................

System identyfikacji (przywieszka, tatuaż, piętno,

kolczyk, szkic): ....................................

Tożsamość: ..........................................

Nazwa zwierzęcia (wpis nieobowiązkowy): .............

Data urodzenia: ................. Rasa: .............

Płeć: ..................

Nazwisko (nazwa) i adres hodowcy: ...................

Nazwisko (nazwa) i adres właściciela: ...............

Ojciec: Dziadek: Babka:

Numer księgi Numer księgi Numer księgi

hodowlanej: .. hodowlanej: .. hodowlanej: ..

Rodowód:

Matka: Dziadek: Babka:

Numer księgi Numer księgi Numer księgi

hodowlanej: .. hodowlanej: .. hodowlanej: ..

Wyniki badań sprawności oraz pochodzenie ocen

wartości genetycznej samego zwierzęcia, jego rodziców

i dziadków.

Sporządzono w .................. dnia ...............

....................

(podpis)

Nazwisko drukowanymi

literami i funkcja

podpisującego

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.