Decyzja 80/50/EWG ustanawiająca procedurę konsultacyjną w sprawie stosunków między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie transportu lotniczego i w sprawie działania w obrębie organizacji międzynarodowych odnoszącego się do tych kwestii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1980.18.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 1980 r.

DECYZJA RADY
z dnia 20 grudnia 1979 r.
ustanawiająca procedurę konsultacyjną w sprawie stosunków między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie transportu lotniczego i w sprawie działania w obrębie organizacji międzynarodowych odnoszącego się do tych kwestii

(80/50/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 24 stycznia 1980 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 84 ust. 2,

uwzględniając projekt decyzji przedstawiony przez Komisję (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając nowe wydarzenia dotyczące transportu lotniczego i ich konsekwencje dla Państw Członkowskich, pożądane jest, aby problemy, które leżą we wspólnym interesie a dotyczą stosunków między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w transporcie lotniczym i działania dotyczącego tych kwestii w obrębie organizacji międzynarodowych, zidentyfikować we właściwym czasie;

pożądane jest ułatwienie wymiany informacji i konsultacji w tej dziedzinie i promowanie koordynacji, gdzie jest to stosowne, działań podejmowanych przez Państwa Członkowskie w obrębie organizacji międzynarodowych;

każde Państwo Członkowskie powinno pozwolić korzystać innym Państwom Członkowskim i Komisji ze swego doświadczenia w stosunkach z państwami trzecimi w transporcie lotniczym;

każde Państwo Członkowskie powinno pozwolić korzystać innym Państwom Członkowskim i Komisji ze swego doświadczenia w stosunkach z państwami trzecimi w transporcie lotniczym;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na wniosek Państwa Członkowskiego lub Komisji Państwa Członkowskie i Komisja przeprowadzają wzajemne konsultacje, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej decyzji:

a) w sprawie transportu lotniczego, którymi zajmują się organizacje międzynarodowe; i

b) w sprawie różnych aspektów nowych wydarzeń, które miały miejsce w stosunkach między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w transporcie lotniczym, i na temat funkcjonowania znaczących elementów dwustronnych lub wielostronnych umów zawartych w tej dziedzinie.

Konsultacje odbędą się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub, w przypadkach pilnych, jak tylko będzie to możliwe.

Artykuł  2
1.
Głównymi celami konsultacji przewidzianymi w art. 1 na mocy lit. a) są:

a) wspólne ustalenie czy zapytania poruszają problemy leżące we wspólnym interesie; i

b) zależnie od charakteru tych problemów:

– wspólne rozpatrywanie czy działania Państw Członkowskich w ramach odnośnych organizacji międzynarodowych powinny być koordynowane, lub

– wspólne rozważenie jakiejkolwiek innej metody, która mogłaby być odpowiednia.

2.
Państwa Członkowskie i Komisja niezwłocznie wymienią wszelkie informacje istotne do celów, opisanych w ust. 1.
Artykuł  3
1.
Głównymi celami konsultacji przewidzianych w art. 1 lit. b) jest zbadanie istotnych zagadnień i rozważenie jakiegokolwiek innego podejścia, które mogłoby być odpowiednie.
2.
Do celów konsultacji, określonych w ust. 1, każde Państwo Członkowskie informuje inne Państwo Członkowskie i Komisję o nowych wydarzeniach, które miały miejsce w dziedzinie transportu lotniczego i w funkcjonowaniu dwustronnych i wielostronnych umów zawartych w tej dziedzinie, jeżeli uważa ona, iż przyczyni się to do identyfikacji problemów, które leżą we wspólnym interesie.
3.
Komisja zapewni Państwom Członkowskim wszelkie posiadane informacje dotyczące spraw, określonych w ust. 2.
Artykuł  4
1.
Wymiana informacji przewidziana w niniejszej decyzji będzie prowadzona przez Sekretariat Generalny Rady.
2.
Konsultacje przewidziane w niniejszej decyzji będą prowadzone ramach Rady.
3.
Informacje i konsultacje przewidziane w niniejszej decyzji są objęte tajemnicą służbową.
Artykuł  5

Na koniec trzyletniego okresu następującego bezpośrednio po dacie notyfikacji niniejszej decyzji, Rada ponownie zbada procedurę konsultacji z uwagi na jej zmiany lub uzupełnienia, jeżeli doświadczenie wykaże, że jest to pożądane.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 1979 r.

W imieniu Rady
J. TUNNEY
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 193 z 31.7.1979, str. 9.

(2) Dz.U. C 309 z 10.12.1979, str. 58.

(3) Opinia wydana dnia 21 listopada 1979 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.