Decyzja 78/78/EWG dotycząca niektórych szczegółowych zasad stosowania dyrektywy 64/432/EWG w odniesieniu do pryszczycy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1978.25.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 1978 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 grudnia 1977 r.
dotycząca niektórych szczegółowych zasad stosowania dyrektywy 64/432/EWG w odniesieniu do pryszczycy

(78/78/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 77/98/EWG(2), w szczególności jej art. 4b akapit pierwszy i ostatni,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 4b, aby nie naruszyć poziomu zdrowia już osiągniętego przez niektóre Państwa Członkowskie, upoważnia państwa, w których istnieją już pewne warunki i które w szczególności nie dopuszczają na swoje terytorium zaszczepionych zwierząt, do narzucenia na okres, który należy określić zgodnie z procedurą Stałego Komitetu Weterynaryjnego, szczególnych warunków zdrowia dotyczących wprowadzania zwierząt na swoje terytorium;

zwierzęta urodzone po rozpoczęciu tego okresu dają, w zakresie, w jakim dotyczy to pryszczycy, maksymalne gwarancje w szczególności dla Państw Członkowskich, które są wolne od tej choroby i które nie zezwalają na szczepienia na swoim terytorium;

wyżej wymieniony okres musi dawać wystarczające gwarancje zdrowia; okres jednego roku można uznać za zadowalający;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Okres ustanowiony w art. 4b akapit pierwszy dyrektywy 64/432/EWG, podczas którego Państwa Członkowskie nie zezwalają już oficjalnie na swoim terytorium na szczepienia przeciwko pryszczycy, wynosi jeden rok.

Artykuł 2

Zwierzęta urodzone po okresie określonym w art. 1 można sprzedawać we Wspólnocie na warunkach ustanowionych w art. 4b lit. A) pkt 1) wspomnianej dyrektywy.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1977 r.
W imieniu Komisji
Finn GUNDELACH
Wiceprzewodniczący

_______

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64.

(2) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 81.