Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.8.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA

(2019/C 8/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

SEKRETARZ GENERALNY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

- UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1  zmienione w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników UE 2 , w szczególności art. 30 tego regulaminu,

- UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień organu powołującego i organu uprawnionego do zawierania umów o pracę,

- UWZGLĘDNIAJĄC wygaśnięcie (31 grudnia 2018 r.) ważności następujących list rezerwowych Parlamentu Europejskiego:

AD/1/13, AST/4/11, AST/1/13, PE/168/S, PE/171/S, PE/185/S, PE/186/S,

- UWZGLĘDNIAJĄC opinię Wspólnego Komitetu wydaną na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Termin ważności następujących list rezerwowych:

AD/1/13, AST/4/11, AST/1/13, PE/168/S, PE/171/S, PE/185/S, PE/186/S,

zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Luksemburg, dnia 30 listopada 2018 r.
Klaus WELLE
Sekretarz generalny
1 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
2 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.