Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.34.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2014 r.

DECYZJA

(2014/C 34/01)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2014 r.)

SEKRETARZ GENERALNY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1 zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 2 , a ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1080/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich 3 , w szczególności art. 30 tego regulaminu,

uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie przekazania uprawnień organowi uprawnionemu do mianowania oraz organowi uprawnionemu do zawierania umów o pracę, ostatnio zmienioną przez Prezydium w dniu 4 maja 2009 r.,

uwzględniając termin wygaśnięcia (31 grudnia 2013 r.) ważności następujących list rezerwowych Parlamentu Europejskiego:

PE/99/S, PE/109/S, AD/4/08, AD/1/10, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, PE/107/S, PE/117/S, PE/118/S, PE/124/S, AST/5/08, PE/119/S, PE/96/S, PE/110/S, PE/121/S,

mając na uwadze, że Wspólny Komitet ma wydać opinię w terminie 15 dni roboczych zgodnie z art. 10a regulaminu pracowniczego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Termin ważności następujących list rezerwowych:

AD/4/08, AD/1/10, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, PE/107/S, PE/117/S, PE/118/S, PE/124/S, PE/96/S, PE/110/S, PE/121/S

zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2014 r.

Artykuł  2

Termin ważności następujących list rezerwowych:

PE/99/S, PE/109/S, AST/5/08, PE/119/S

nie zostaje przedłużony.

Luksemburg, dnia 20 grudnia 2013 r.

Klaus WELLE

Sekretarz Generalny

1 Dz.U L 56 z 4.3.1968, s. 1.
2 Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1.
3 Dz.U. L 311 z 26.11.2010, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.