Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.40.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

DECYZJA

(2012/C 40/01)

SEKRETARZ GENERALNY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustalone rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 i zmienione ostatnio rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004, w szczególności art. 30 regulaminu,

uwzględniając decyzję Prezydium w sprawie wyznaczenia organu powołującego, z ostatnimi zmianami wprowadzonymi w dniu 26 października 2004 r.,

uwzględniając ogłoszenia o konkursach oraz o naborze na stanowiska:

PE/96/A, PE/97/A, A/94, A/95, A/96, AD/1/08, AD/3/08, AD/4/08, PE/99/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, PE/107/S, PE/109/S, B/174, B/175, B/176, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006, AST/5/2008, PE/69/S, PE/96/S, PE/110/S,

uwzględniając opinię Wspólnego Komitetu wydaną na jego posiedzeniu w dniu 26 października 2011 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Okres ważności list rezerwowych dotyczących konkursów oraz dotyczących naboru oznaczonych numerami:

PE/96/A, PE/97/A, A/94, A/95, A/96, AD/1/08, AD/3/08, AD/4/08, PE/99/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, PE/107/S, PE/109/S, B/174, B/175, B/176, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006, AST/5/2008, PE/69/S, PE/96/S, PE/110/S

został przedłużony do dnia 31 grudnia 2012 r.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 18 grudnia 2011 r.

Klaus WELLE

Sekretarz Generalny

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.