Decyzja 61/2017 (2018/1825) zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.305.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 61/2017
z dnia 17 marca 2017 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1825]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2016/1945 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy 1 .

(2) Decyzja (UE) 2016/1945 uchyla decyzję Komisji 2014/209/UE 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Tekst pkt 24fb (decyzja Komisji 2014/209/UE) w załączniku XIII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32016 R 1945: decyzja Komisji (UE) 2016/1945 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (Dz.U. L 302 z 9.11.2016, s. 62).".

Teksty decyzji (UE) 2016/1945 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 302 z 9.11.2016, s. 62.
2 Dz.U. L 120 z 23.4.2014, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.