Decyzja 60/2020 (2023/485) zmieniającej załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.72.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 60/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniającej załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/485]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1942 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia karbendazymu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobój- czych należących do grupy produktowej 9 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1950 z dnia 25 listopada 2019 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia K-HDO do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1951 z dnia 25 listopada 2019 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia tebukonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1959 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia fosforanu srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1960 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia zeolitu srebrowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach bio- bójczych grup produktowych 2 i 7 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1969 z dnia 26 listopada 2019 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1973 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia zeolitu srebrowo-miedziowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7 7 .

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV po pkt 12zzzzzzc (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1692) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"12zzzzzzd. 32019 D 1942: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1942 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie niezat- wierdzenia karbendazymu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 9 (Dz.U. L 303 z 25.11.2019, s. 29);

12zzzzzze. 32019 D 1950: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1950 z dnia 25 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia K-HDO do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 304 z 26.11.2019, s. 19);

12zzzzzzf. 32019 D 1951: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1951 z dnia 25 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia tebukonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 304 z 26.11.2019, s. 21);

12zzzzzzg. 32019 D 1959: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1959 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie niezat- wierdzenia fosforanu srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7 (Dz.U. L 306 z 27.11.2019, s. 40);

12zzzzzzh. 32019 D 1960: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1960 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie niezat- wierdzenia zeolitu srebrowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7 (Dz.U. L 306 z 27.11.2019, s. 42);

12zzzzzzi. 32019 D 1969: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1969 z dnia 26 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 307 z 28.11.2019, s. 45);

12zzzzzzj. 32019 D 1973: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1973 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie niezat- wierdzenia zeolitu srebrowo-miedziowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7 (Dz.U. L 307 z 28.11.2019, s. 58).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2019/1942, (UE) 2019/1950, (UE) 2019/1951, (UE) 2019/1959, (UE) 2019/1960, (UE) 2019/1969 i (UE) 2019/1973 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. pod warunkiem dokonania *  wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2020 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 61/2020

została wycofana i w związku z tym nie została opublikowana.

1 Dz.U. L 303 z 25.11.2019, s. 29.
2 Dz.U. L 304 z 26.11.2019, s. 19.
3 Dz.U. L 304 z 26.11.2019, s. 21.
4 Dz.U. L 306 z 27.11.2019, s. 40.
5 Dz.U. L 306 z 27.11.2019, s. 42.
6 Dz.U. L 307 z 28.11.2019, s. 45.
7 Dz.U. L 307 z 28.11.2019, s. 58.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.