Decyzja 43/10/COL zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.256.30

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2010 r.

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 43/10/COL
z dnia 10 lutego 2010 r.
zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 i Protokół 1 do tego porozumienia,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz Protokół 1 do tego porozumienia,

uwzględniając pkt 4 lit. B) ppkt 1 i 3 oraz pkt 5 lit. b) części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

uwzględniając akt prawny, o którym mowa w pkt 1.1.4 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając akt prawny, o którym mowa w pkt 1.1.5 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG, w szczególności jego art. 6 ust. 4,

uwzględniając akt prawny, o którym mowa w pkt 1.2 111 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (decyzja Komisji 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich), wraz z wprowadzonymi do niego zmianami, w szczególności jego art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. uchylił decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r. i ustanowił nowy wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzonych do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich.

Rząd Norwegii zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z wykazu zawartego w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika do Porozumienia EOG pozwolenia dla ośrodka kontroli w Honningsvåg (podlegającego BIP Honningsvåg Port) w odniesieniu do produktów wymagających przechowywania w temperaturze chłodzenia -HC-T(1)(2)(3)- i zastąpienie go pozwoleniem wyłącznie w odniesieniu do produktów wymagających przechowywania w temperaturze mrożenia -HC-T(FR)(1)(2)(3)-.

Rząd Norwegii zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z wykazu zawartego w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG ośrodków kontroli: Harøysund (podlegającego BIP Kristiansund Port) oraz Vannøy (podlegającego BIP Tromsø Port).

Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 494/09/COL skierował sprawę do Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspomagającego Urząd Nadzoru EFTA. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urząd Nadzoru EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Właściwe organy krajowe prowadzą kontrole weterynaryjne żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przy-wożonych do Islandii i Norwegii z państw trzecich w punktach kontroli granicznej wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zostaje niniejszym uchylona.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2010 r.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Islandii i Norwegii.

Artykuł  5

Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2010 r.
W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
Per SANDERUDSverrir Haukur GUNNLAUGSSON
PrzewodniczącyCzłonek Kolegium

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ZATWIERDZONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ

Kraj: Islandia
123456
AkureyriIS AKU 1PHC-T(1)(2)(3), NHC(16)
HafnarfjörðurIS HAF 1PHC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)
HúsavíkIS HUS 1PHC-T(FR)(1)(2)(3)
ÍsafjörðurIS ISA 1PHC-T(FR)(1)(2)(3)
Keflavík AirportIS KEF 4AHC(1)(2)(3)O(15)
Reykjavík EimskipIS REY 1aPHC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)
Reykjavík SamskipIS REY 1bPHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)
ÞorlákshöfnIS THH 1PHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

Kraj: Norwegia

123456
BorgNO BRG 1PHC, NHCE(7)
BåtsfjordNO BJF 1PHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
EgersundNO EGE 1PHC-NT(6), NHC-NT(6)(16)
HammerfestNO HFT 1PRypefjordHC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
HonningsvågNO HVG 1PHonningsvågHC-T(FR)(1)(2)(3)
GjesværHC-T(1)(2)(3)
KirkenesNO KKN 1PHC-T(FR)(1)(2)(3)
KristiansundNO KSU 1PKristiansundHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)
MåløyNO MAY 1PGottebergHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
TrollebøHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
OsloNO OSL 1PHC, NHC
OsloNO OSL 4AHC, NHCU, E, O
SortlandNO SLX 1PMelbuHC-T(FR)(1)(2)(3)
SortlandHC-T(FR)(1)(2)(3)
StorskogNO STS 3RHC, NHCU, E, O
TromsøNO TOS 1PBuktaHC-T(FR)(1)(2)(3)
SolstrandHC-T(FR)(1)(2)(3)
VadsøNO VOS 1PHC-T(FR)(1)(2)(3)
ÅlesundNO AES 1PBreivikaHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
EllingsøyHC-T(FR)(1)(2)(3)
SkutvikHC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

1 = Nazwa

2 = kod TRACES

3 = Rodzaj

A = Port lotniczy

F = Kolej

P = Port

R = Przejście drogowe

4 = Ośrodek kontroli

5 = Produkty

HC = Wszystkie produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

NHC = Pozostałe produkty

NT = Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze

T = Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze

T(FR) = Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia

T(CH) = Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

6 = Zwierzęta żywe

U = Zwierzęta kopytne: świnie, bydło, owce, kozy, dzikie i domowe zwierzęta nieparzystokopytne

E = Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG

O = Inne zwierzęta

5-6 = Uwagi specjalne

(1) = Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w związku z wykonaniem art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE

(2) = Tylko produkty pakowane

(3) = Tylko produkty rybne

(4) = Tylko białko zwierzęce

(5) = Tylko wełna, skóry i skórki

(6) = Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne

(7) = Kuce islandzkie (tylko od kwietnia do października)

(8) = Tylko koniowate

(9) = Tylko ryby tropikalne

(10) = Tylko koty, psy, gryzonie, zajęczaki, żywe ryby, gady i ptaki inne niż bezgrzebieniowe

(11) = Tylko pasza luzem

(12) = Dla (U) w przypadku nieparzystokopytnych tylko przeznaczone do zoo; oraz dla (O) tylko jednodniowe kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo

(13) = Nagylak HU: to punkt kontroli granicznej (dla produktów) i przejście (dla żywych zwierząt) na granicy węgiersko-rumuńskiej, podlegające środkom tymczasowym wynegocjowanym i określonym w Traktacie akcesyjnym zarówno dla produktów, jak i żywych zwierząt. Zob.: decyzja Komisji 2003/630/WE

(14) = Przeznaczone do przewozu przez terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przewożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty

(15) = Tylko zwierzęta akwakultury

(16) = Tylko mączka rybna

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.