Decyzja 36/2019 (2019/1222) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 36/2019 (2019/1222) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.192.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 36/2019
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/1222]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/396 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów 1 .

(2) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 31bcp (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205), pkt 31 bcq (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592) oraz pkt 31bcr (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32019 R 0396: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/396 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U L 71 z 13.3.2019, s. 11).".

Artykuł  2

Tekst rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/396 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r. lub następnego dnia po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2019 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 71 z 13.3.2019, s. 11.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.