Decyzja 344/2023 (2024/1461) zmieniająca protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 344/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem [2024/1461]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1327 z dnia 23 czerwca 2023 r. obejmujące nazwę "Canelli" (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1418 z dnia 30 czerwca 2023 r. obejmujące nazwę "Pic Saint-Loup" (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Prawodawstwa dotyczącego sektora wina nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w siódmym akapicie wprowadzenia do protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Po pkt 8v (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2485) w dodatku I do protokołu 47 do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"8w. 32023 R 1327: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1327 z dnia 23 czerwca 2023 r. obejmujące nazwę »Canelli« (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dz.U. L 166 z 30.6.2023, s. 62);

8x. 32023 R 1418: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1418 z dnia 30 czerwca 2023 r. obejmujące nazwę »Pic Saint-Loup« (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dz.U. L 174 z 7.7.2023, s. 1).".

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2023/1327 i (UE) 2023/1418 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 166 z 30.6.2023, s. 62.
2 Dz.U. L 174 z 7.7.2023, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.