Decyzja 343/2023 (2024/1448) zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1448

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 343/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2024/1448]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/1297 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/1298 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich właściwych organów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 .

(3) Decyzja Komisji 2010/485/UE 3  oraz decyzje wykonawcze Komisji (UE) 2016/1155 4  i 2016/1156 5 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG, stały się nieaktualne i w związku z tym należy je uchylić w ramach tego Porozumienia.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku XXII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
skreśla się tekst pkt 10fc (decyzja Komisji 2010/485/UE);
2.
pkt 10fe (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1156) otrzymuje brzmienie:

"32022 D 1297: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1297 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 134).";

3.
pkt 10ff (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1155) otrzymuje brzmienie:

"32022 D 1298: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1298 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich właściwych organów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 138).".

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2022/1297 i (UE) 2022/1298 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 134.
2 Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 138.
3 Dz.U. L 240 z 11.9.2010, s. 6.
4 Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 80.
5 Dz.U. L 190 z 15.7.2016, s. 83.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.