Decyzja 342/2023 (2024/1460) zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1460

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG Nr 342/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2024/1460]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1148 z dnia 31 lipca 2020 r. określające specyfikacje metodologiczne i techniczne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 w odniesieniu do zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych 1 .

(2) Z uwagi na zasoby wymagane do wdrożenia rozporządzenia (UE) 2020/1148 w szczególnym systemie podatkowym w Islandii oraz na ograniczony wpływ na porównywalność ze zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT), tworzonym przez inne państwa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/792, należy zwolnić Islandię z zakresu stosowania art. 21 rozdziału 2 rozporządzenia (UE) 2020/1148. W ten sposób Islandia może stosować uproszczoną metodykę opracowywania HICP-CT, a tym samym spełnić wymogi dotyczące sprawozdawczości określone w rozporządzeniu (UE) 2016/792.

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1148 uchyla rozporządzenia (WE) nr 1749/96 2 , (WE) nr 2214/96 3 , (WE) n 1687/98 4 , (WE) nr 2646/98 5 , (WE) nr 1617/1999 6 , (WE) nr 2166/1999 7 , (WE) nr 2601/2000 8 , (WE) nr 2602/2000 9 , (WE) nr 1920/2001 10 , (WE) nr 1921/2001 11 , (WE) nr 1708/2005 12 , (WE) nr 701/2006 13 , (WE) nr 330/2009 14 , (UE) nr 1114/2010 15  i (UE) nr 93/2013 16 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku XXI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
tekst w pkt 19ba (rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013) otrzymuje brzmienie:

"32020 R 1148: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1148 z dnia 31 lipca 2020 r. określające specyfikacje metodologiczne i techniczne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 w odniesieniu do zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych (Dz.U. L 252 z 4.8.2020, s. 12).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

Art. 21. rozdziału 2 nie stosuje się do Islandii.";

2.
skreśla się pkt 19bb, 19c, 19f, 19 g, 19h, 19i, 19k, 19 l, 19 m, 19n, 19v, 19w i 19wa.

Tekst rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1148 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 252 z 4.8.2020, s. 12.
2 Dz.U. L 229 z 10.9.1996, s. 3.
3 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 8.
4 Dz.U. L 214 z 31.7.1998, s. 12.
5 Dz.U. L 335 z 10.12.1998, s. 30.
6 Dz.U. L 192 z 24.7.1999, s. 9.
7 Dz.U. L 266 z 14.10.1999, s. 1.
8 Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 14.
9 Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 16.
10 Dz.U. L 261 z 29.9.2001, s. 46.
11 Dz.U. L 261 z 29.9.2001, s. 49.
12 Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 9.
13 Dz.U. L 122 z 9.5.2006, s. 3.
14 Dz.U. L 103 z 23.4.2009, s. 6.
15 Dz.U. L 316 z 2.12.2010, s. 4.
16 Dz.U. L 33 z 2.2.2013, s. 14.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.