Decyzja 341/2023 (2024/1463) zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1463

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 341/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2024/1463]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2526 z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 w odniesieniu do czasowego składowania odpadów rtęciowych w postaci ciekłej 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W pkt 22a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

", zmienione:

32022 R 2526: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/2526 z dnia 23 września 2022 r. (Dz.U. L 328 z 22.12.2022, s. 66).".

Tekst rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2526 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 328 z 22.12.2022, s. 66.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.