Decyzja 336/2023 (2024/1462) zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1462

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 336/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2024/1462]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1642 z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/1122 w odniesieniu do modernizacji funkcjonowania rejestru Unii 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W pkt 21anb (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122) załącznika XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 R 1642: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/1642 z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. L 206 z 21.8.2023, s. 1).";

2)
w dostosowaniu a) wyrazy "dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL)" zastępuje się wyrazami "rejestr Unii".

Tekst rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1642 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 206 z 21.8.2023, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.