Decyzja 333/2023 (2024/1465) zmieniająca załącznik XVII (Własność intelektualna) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1465

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 333/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XVII (Własność intelektualna) do Porozumienia EOG [2024/1465]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XVII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku XVII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w pkt 9a (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE) dodaje się, co następuje:

", zmieniona:

32019 L 0790: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).";

2.
w pkt 9e (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 L 0790: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).";

3.
po (usuniętym) pkt 9h dodaje się, co następuje:

"9i. 32019 L 0790: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 12 ust. 4 słowa »przepisami prawa Unii« odczytuje się jako »postanowieniami Porozumienia EOG«;

b) w art. 13 ust. 2 w odniesieniu do państw EFTA słowa »7 czerwca 2021 r.« odczytuje się jako »wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 333/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.«;

c) w art. 15 ust. 2 oraz art. 17 ust. 9 słowa »prawie Unii« odczytuje się jako »Porozumieniu EOG«;

d) w art. 15 ust. 4, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »przed dniem 6 czerwca 2019 r.« odczytuje się jako »dwa lata i jeden dzień przed wejściem w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 333/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.«;

e) w art. 26, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »7 czerwca 2021 r.« odczytuje się jako »wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 333/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.«;

f) w art. 27, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »od dnia 7 czerwca 2022 r.« odczytuje się jako »w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 333/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.«;

g) w art. 29 ust. 1, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »7 czerwca 2021 r.« odczytuje się jako »wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 333/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.«."

Tekst dyrektywy (UE) 2019/790 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.