Decyzja 330/2023 (2024/1466) zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1466

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 330/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG [2024/1466]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2023/917 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W pkt 1j (rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014) załącznika XV do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 R 0917: rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/917 z dnia 4 maja 2023 r. (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, s. 159).".

Tekst rozporządzenia (UE) 2023/917 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 119 z 5.5.2023, s. 159.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.