Decyzja 326/2023 (2024/1464) zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1464

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 326/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2024/1464]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (wersja przekształcona) 1 , sprostowane w Dz.U. L 74 z 22.3.2010, s. 1.

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/492 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych na organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz cofnięcia uznania tym organizacjom, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 3 , sprostowane w Dz.U. L 234 z 7.8.2014, s. 15.

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1355/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z przyjęciem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) określonych kodeksów i powiązanych zmian do niektórych konwencji i protokołów 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/111/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/15/WE w związku z przyjęciem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) określonych kodeksów i powiązanych zmian do niektórych konwencji i protokołów 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/728/WE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2015/669 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uchylającą decyzję 2007/421/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE 8 .

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2013/765/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie uznania Det Norske Veritas zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 9 .

(10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/281/UE z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uznania Chorwackiego Rejestru Statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 10 .

(11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/668 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uznania pewnych organizacji zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 11 .

(12) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1327 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uznania przez UE Indyjskiego Rejestru Statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 12 .

(13) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji z dnia 24.3.2017 r. o zmianie uznania Bureau Veritas SA - Registre international de classification de navires et d'aeronefs (BV) zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (C(2017) 1881 final).

(14) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji z dnia 29.6.2020 r. zmieniającą uznanie "Bureau Veritas Marine & Offshore SAS" zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 (C(2020) 4226 final).

(15) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1227 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uznania DNV GL AS zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 13 .

(16) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić wykaz organizacji uznanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 2022/C 466/07 14 .

(17) W rozporządzeniu (WE) nr 391/2009 określono kryteria uznawania i obowiązki uznanych organizacji, w tym przepisy dotyczące grzywien i okresowych kar pieniężnych.

(18) Ze względu na szczególne okoliczności, a mianowicie fakt, że to Komisja uznaje organizacje oraz że naruszenia mają wpływ na Unię i jej interesy, a także z uwagi na złożony i techniczny charakter oceny i postępowań w sprawie naruszenia przepisów, Urząd Nadzoru EFTA powinien ściśle współpracować z Komisją i czekać na ocenę Komisji oraz propozycje działań przed podjęciem decyzji w sprawie nałożenia grzywien i okresowych kar pieniężnych na organizacje uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA.

(19) Żaden z przepisów niniejszej decyzji nie może być interpretowany jako zawężający lub ograniczający w jakikolwiek sposób wypełnianie przez Komisję obowiązków na mocy prawa Unii Europejskiej w związku z jej zadaniami w zakresie uznawania, oceny i, w odpowiednich przypadkach, podejmowania działań naprawczych lub stosowania kar w odniesieniu do uznanych organizacji, które zostały uznane, ale nie na podstawie wniosku państwa EFTA, i których główne miejsce prowadzenia działalności nie znajduje się w państwie EFTA.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
tekst pkt 55b (dyrektywa Rady 94/57/WE) otrzymuje brzmienie:

"32009 R 0015: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (wersja przekształcona) (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 47), zmieniona:

32014 L 0111: dyrektywą wykonawczą Komisji 2014/111/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 83).";

2.
po pkt 55d (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE) dodaje się, co następuje:

"55e. 32009 R 0391: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (wersja przekształcona) (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 11), sprostowane w Dz.U. L 74 z 22.3.2010, s. 1, zmienione:

32014 R 1355: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1355/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 82);

32019 R 0492: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/492 z dnia 25 marca 2019 r. (Dz.U. L 85I z 27.3.2019 r., s.5).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 3:

(i) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Państwa EFTA, które chcą przyznać upoważnienie jakiejkolwiek organizacji, która nie została jeszcze uznana, przedstawiają Urzędowi Nadzoru EFTA wniosek o uznanie, łącznie z kompletnymi informacjami i dowodami zgodności organizacji z minimalnymi kryteriami wymienionymi w załączniku I i informacjami w sprawie wymogu i zobowiązania się przez nią do przestrzegania zgodności z przepisami art. 8 ust. 4, art. 9, 10 i 11. Urząd Nadzoru EFTA przedstawia następnie wniosek Komisji.«;

(ii) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli wniosek został złożony przez państwo EFTA, Komisja, wspólnie z danym państwem EFTA i w ścisłej współpracy z Urzędem Nadzoru EFTA, dokonuje oceny organizacji, w odniesieniu do których wpłynął wniosek o uznanie, w celu sprawdzenia, czy organizacje te spełniają wymogi określone w ust. 1 i zobowiązują się ich przestrzegać.«;

b) w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»W przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, powyższe zadania powierzone Komisji są wykonywane w ścisłej współpracy z Urzędem Nadzoru EFTA. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze w związku z organizacjami, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, są podejmowane przez Urząd Nadzoru EFTA. Komisja przedstawia Urzędowi Nadzoru EFTA swoją ocenę i proponowany sposób działania.«;

c) w art. 6:

(i) w ust. 1 i 2 dodaje się odpowiednio akapit w brzmieniu:

»W przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, powyższe zadania powierzone Komisji są wykonywane przez Urząd Nadzoru EFTA. Komisja przedstawia Urzędowi Nadzoru EFTA swoją ocenę i proponowany sposób działania.«;

(ii) w ust. 4 po słowach »Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich« dodaje się słowa »lub, w odniesieniu do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA, Trybunał EFTA«;

d) w art. 7:

(i) w ust. 1 lit. c) po słowie »Komisję« dodaje się słowa »oraz, w przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, przeprowadzenie oceny przez Urząd Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 2 lit. a) po słowach »własnej oceny« dodaje się słowa »oraz, w przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, oceny Urzędu Nadzoru EFTA«;

(iii) w ust. 3 po słowie »inicjatywy« dodaje się słowa », na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA w przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA,«;

e) w art. 8:

(i) w ust. 1 i 2 dodaje się odpowiednio akapit w brzmieniu:

»W przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, oceny dokonuje Urząd Nadzoru EFTA wspólnie z danym państwem EFTA i w ścisłej współpracy z Komisją.«;

(ii) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, powyższe zadania powierzone Komisji są wykonywane przez Urząd Nadzoru EFTA w ścisłej współpracy z Komisją.«;

f) w art. 10:

(i) w ust. 1 po słowie »Komisji« dodaje się słowa »lub, w przypadku organizacji, które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 4 po słowach »państw członkowskich« i »państwa członkowskie« dodaje się słowa odpowiednio »i państw EFTA« oraz »i państwa EFTA«, a po słowie »Komisji« dodaje się słowa »oraz, gdy zajdzie potrzeba, Urzędowi Nadzoru EFTA«;

g) w art. 11:

(i) w ust. 5 po słowach »państwom bandery« dodaje się słowa », Urzędowi Nadzoru EFTA«;

(ii) w ust. 7 po słowach »państwom członkowskim« dodaje się słowa »i państwom EFTA«;

h) w art. 16 po słowach »państwa członkowskie« dodaje się słowa »i państwa EFTA«.

55ea. 32009 D 0728: decyzja Komisji 2009/728/WE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 34).

55eb. 32013 D 0765: decyzja wykonawcza Komisji 2013/765/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie uznania Det Norske Veritas zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (Dz.U. L 338 z 17.12.2013, s. 107), zmieniona:

– decyzją wykonawczą Komisji C(2017) 1881 z 24.3.2017,

– decyzją wykonawczą Komisji C(2020) 4226 z 29.6.2020,

32021 D 1227: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1227 z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. L 269 z 28.7.2021, s. 143).

55ec. 32014 D 0281: decyzja wykonawcza Komisji 2014/281/UE z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uznania Chorwackiego Rejestru Statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (Dz.U. L 145 z 16.5.2014, s. 43).

55ed. 32015 D 0668: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/668 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uznania pewnych organizacji zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 (Dz.U. L 110 z 29.4.2015, s. 22).

55ee. 32015 D 0669: decyzja Komisji (UE) 2015/669 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uchylająca decyzję 2007/421/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (Dz.U. L 110 z 29.4.2015, s. 24).

55ef. 32016 D 1327: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1327 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uznania przez UE Indyjskiego Rejestru Statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (Dz.U. L 209 z 3.8.2016, s. 15).

55eg. 52022XC1207(01): wykaz organizacji uznanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (2022/C 466/07) (Dz.U. C 466 z 7.12.2022, s. 24).

55f. 32014 R 0788: rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. ustanawiające szczegó

łowe zasady nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych na organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz cofnięcia uznania tym organizacjom, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 (Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 12), sprostowane w Dz.U. L 234 z 7.8.2014, s. 15.

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w odniesieniu do przepisów dotyczących wykonania art. 6 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 słowo »Komisja« odczytuje się jako »Urząd Nadzoru EFTA w przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA«;

b) w art. 10 ust. 1 po słowach »inicjatywy własnej« dodaje się słowa », na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA w przypadku organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA,«;

c) w art. 11:

(i) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W odniesieniu do państw EFTA wniosek składa się do Urzędu Nadzoru EFTA, wraz z dokumentami dowodowymi, o których mowa w ust. 3. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje Komisji wniosek i dokumenty dowodowe.«;

(ii) w ust. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W przypadku gdy wniosek złożyło państwo członkowskie UE i dotyczy on organizacji, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie EFTA i które zostały uznane na podstawie wniosku państwa EFTA, Komisja przekazuje wniosek i dokumenty dowodowe również Urzędowi Nadzoru EFTA.«;

d) w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»6. Dostęp do dokumentów i innych dowodów zebranych przez Urząd Nadzoru EFTA podlega mającym zastosowanie przepisom Urzędu Nadzoru EFTA.«;

e) w art. 22 ust. 4 po słowach »Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej« dodaje się słowa »lub Trybunałem EFTA w przypadku decyzji Urzędu Nadzoru EFTA.«;

f) w art. 23 ust. 4 lit. b) po słowach »Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej« dodaje się słowa »lub Trybunału EFTA w przypadku decyzji Urzędu Nadzoru EFTA«.".

Teksty rozporządzenia (WE) nr 391/2009, sprostowanego w Dz.U. L 74 z 22.3.2010, s. 1, rozporządzenia (UE) nr 788/2014, sprostowanego w Dz.U. L 234 z 7.8.2014, s. 15, rozporządzenia (UE) 2019/492, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1355/2014, dyrektywy 2009/15/WE, dyrektywy wykonawczej 2014/111/UE, decyzji 2009/728/WE i (UE) 2015/669, decyzji wykonawczych 2013/765/UE, 2014/281/UE, (UE) 2015/688, (UE) 2016/1327 i (UE) 2021/1227 oraz decyzji wykonawczych C(2017) 1881 z 24.3.2017 i C(2020) 4226 z 29.6.2020 oraz wykazu 2022/C 466/07 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 11.
2 Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 5.
3 Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 12.
4 Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 82.
5 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 47.
6 Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 83.
7 Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 34.
8 Dz.U. L 110 z 29.4.2015, s. 24.
9 Dz.U. L 338 z 17.12.2013, s. 107.
10 Dz.U. L 145 z 16.5.2014, s. 43.
11 Dz.U. L 110 z 29.4.2015, s. 22.
12 Dz.U. L 209 z 3.8.2016, s. 15.
13 Dz.U. L 269 z 28.7.2021, s. 143.
14 Dz.U. C 466 z 7.12.2022, s. 24.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.