Decyzja 32/2019 (2019/1220) zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 32/2019 (2019/1220) zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.192.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 32/2019
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG [2019/1220]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/500 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 1 (rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w załączniku VI do Porozumienia EOG wprowadza się punkt w brzmieniu:

"1a. 32019 R 0500: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/500 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 35).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2019/500 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r. lub następnego dnia po ostatniej notyfikacji dokonanej na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2019 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 35.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.