Decyzja 318/2023 (2024/1516) zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1516

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 318/2023
z dnia 8 grudnia 2023 r.
zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2024/1516]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków 1 .

(2) Ze względu na specyfikę stosunkowo nowych i jednolitych zasobów budowlanych Islandii uzgodniono tymczasowe i warunkowe zwolnienie ze stosowania dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej, na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającej załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG. Zwolnienie to jest stosowane do dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu obowiązującym przed jej zmianą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. Rozporządzenia delegowanego (UE) nr 244/2012 nie powinno się zatem stosować do Islandii. Zwolnienie to jest ściśle ograniczone w czasie i powinno być stosowane wyłącznie do chwili osiągnięcia porozumienia w sprawie uwzględnienia w Porozumieniu EOG dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu zmienionym dyrektywą (UE) 2018/844. Porozumienie należy uznać za osiągnięte po uwzględnieniu w Porozumieniu EOG dyrektywy 2010/31/UE zmienionej dyrektywą (UE) 2018/844.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Po pkt 17 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE) w załączniku IV do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

"17a. 32012 R 0244: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 18).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.".

Tekst rozporządzenia delegowanego (UE) nr 244/2012 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2023 r.
1 Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.