Decyzja 29/2016 (2017/1312) zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 29/2016 (2017/1312) zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.189.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 29/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/1312]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwane "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XVI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XVI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 2 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 2342: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 18).";

2)
w pkt 4 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 2341: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 16).";

3)
w pkt 5c (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 2340: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 14).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (UE) 2015/2340, (UE) 2015/2341 i (UE) 2015/2342 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 14.
2 Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 16.
3 Dz.U. L 330 z 16.12.2015, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.