Decyzja 287/2022 (2023/883) zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.117.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 287/2022
z dnia 28 października 2022 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2023/883]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 21as (rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32022 R 0455: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. (Dz.U. L 93

z 22.3.2022, s. 1).".

Artykuł  2

Tekst rozporządzenia (UE) 2022/455 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 października 2022 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2022 r.
1 Dz.U. L 93 z 22.3.2022, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.