Decyzja 275/2023 (2024/1129) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1129

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 275/2023
z dnia 27 października 2023 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2024/1129]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XXX załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w pkt 11 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 R 0607: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. (Dz.U. L 80 z 20.3.2023, s. 24).";

2.
w pkt 12 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 R 0607: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. (Dz.U. L 80 z 20.3.2023, s. 24).".

Artykuł  2

Tekst rozporządzenia (UE) 2023/607 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 października 2023 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2023 r.
1 Dz.U. L 80 z 20.3.2023, s. 24.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.