Decyzja 248/2014 (2015/1807) zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.263.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 248/2014
z dnia 13 listopada 2014 r.
zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1807]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Norwegia uczestniczyła w działaniach w ramach europejskich programów GNSS wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 1 i wspierała je finansowo, a także będzie w dalszym ciągu uczestniczyć w działaniach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 2 i wspierać je finansowo, dzięki uwzględnieniu powyższych rozporządzeń w protokole 31 do Porozumienia EOG.

(2) W interesie Norwegii i Islandii leży, by system ustanowiony w ramach programu Galileo oferował wszystkie usługi, w tym usługę publiczną o regulowanym dostępie ("PRS").

(3) Należy zatem rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w celu włączenia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo 3 .

(4) Norwegia może zostać uczestnikiem PRS pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w art. 3 ust. 5 decyzji nr 1104/2011/UE.

(5) Umowę między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych 4 , którą podpisano w dniu 22 listopada 2004 r., stosuje się od dnia 1 grudnia 2004 r.

(6) Umowę o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii 5 , którą podpisano w dniu 22 września 2010 r., stosuje się tymczasowo od dnia 1 maja 2011 r.

(7) Protokół 31 do Porozumienia EOG powinien w związku z tym zostać zmieniony, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Po art. 1 ust. 8aa protokołu 31 do Porozumienia dodaje się ustęp w brzmieniu:

"8ab. a) Państwa EFTA uczestniczą w działaniach, które mogą wynikać z następującego aktu prawnego Unii:

- 32011 D 1104: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (Dz.U. L 287 z 4.11.2011, s. 1).

b) Państwa EFTA mogą zostać uczestnikami PRS pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w art. 3 ust. 5 lit. a) i b) decyzji nr 1104/2011/UE.

c) Uczestnictwo państw EFTA w różnych komitetach i grupach ekspertów powiązanych z PRS reguluje się stosownymi regulaminami tych komitetów i grup.

d) Artykułu 10 decyzji nr 1104/2011/UE nie stosuje się do państw EFTA.

e) Niniejszego ustępu nie stosuje się do Liechtensteinu.

f) W odniesieniu do Islandii niniejszy ustęp zawiesza się do czasu podjęcia innej decyzji przez Wspólny Komitet EOG.".

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dokonaniu ostatniej notyfikacji przewidzianej w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący

1 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1.
2 Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 1.
3 Dz.U. L 287 z 4.11.2011, s. 1.
4 Dz.U. L 362 z 9.12.2004, s. 29.
5 Dz.U. L 283 z 29.10.2010, s. 12.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.