Decyzja 239/2015 (2017/1028) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 239/2015 (2017/1028) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.161.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 239/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1028]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 291/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1289/2004 w odniesieniu do okresu karencji i maksymalnych limitów pozostałości dodatku paszowego dekokwinat 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II pkt 1zy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2004) w załączniku I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32014 R 0291: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 291/2014 z dnia 21 marca 2014 r. (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 87).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 291/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 87.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.