Decyzja 237/2018 (2021/1504) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.337.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 237/2018
z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2021/1504]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/520 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne, w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/523 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji fluazuron w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia EOG w pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) dodaje się tirety w brzmieniu:

"– 32018 R 0520: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/520 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz.U. L 87

z 3.4.2018, s. 9),

32018 R 0523: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/523 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz.U. L 88 z 4.4.2018, s. 1).".

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2018/520 i (UE) 2018/523 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOGSekretarze
PrzewodniczącaWspólnego Komitetu EOG
Oda Helen SLETNESHege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI
1 Dz.U. L 87 z 3.4.2018, s. 9.
2 Dz.U. L 88 z 4.4.2018, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.