Decyzja 236/2019 (2023/41) zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 236/2019 (2023/41) zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.4.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 236/2019
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG [2023/41]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie nr A1 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wydawania poświadczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY MUSZĄ WZIĄĆ POD UWAGĘ" oraz przed pkt 4.P1 (zalecenie nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r.) załącznika VI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"4.A1 32018 H 0529(01): Zalecenie nr A1 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wydawania poświadczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. C 183 z 29.5.2018, s. 5)".

Artykuł  2

Teksty zalecenia nr A1 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 września 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2019 r.
1 Dz.U. C 183 z 29.5.2018, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.