Decyzja 214/2019 (2023/19) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 214/2019 (2023/19) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.4.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG Nr 214/2019
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/19]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/839 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 2 a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014) w rozdziale I załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32019 R 0839: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/839 z dnia 7 marca 2019 r. (Dz.U. L 138 z 24.5.2019, s. 70).";

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/839 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 września 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2019 r.
1 Dz.U. L 138 z 24.5.2019, s. 70.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.