Decyzja 210/2019 (2023/15) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy... - OpenLEX

Decyzja 210/2019 (2023/15) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.4.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG Nr 210/2019
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/15]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), sprostowane w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) 2017/625 uchyla ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r. rozporządzenia (WE) nr 854/2004 2  i (WE) nr 882/2004 3 , dyrektywy 89/608/EWG 4 , 89/662/EWG 5 , 90/425/EWG 6 , 91/496/EWG 7 , 96/23/WE 8 , 96/93/WE 9  i 97/78/WE 10  oraz decyzję 92/438/EWG 11 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa zawierającego przepisy w zakresie zdrowia roślin. Prawodawstwo dotyczące zdrowia roślin nie wchodzi w zakres Porozumienia EOG, a przepisy dotyczące zdrowia roślin nie mają zastosowania do państw EFTA.

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa zawierającego przepisy w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2.

(5) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych, pasz oraz środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych, pasz oraz środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się w związku z tym do Liechtensteinu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I oraz II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w rozdziale I część 1.1 po pkt 11a (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918) wprowadza się, co następuje:

"11b. 32017 R 0625: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) przepisy rozporządzenia dotyczące zdrowia roślin nie mają zastosowania do państw EFTA;

b) art. 27 ust. 3 stosuje się z następującymi dostosowaniami:

i. państwa EFTA wprowadzają jednocześnie z państwami członkowskimi UE środki odpowiadające środkom wprowadzonym przez państwa członkowskie na podstawie odpowiednich aktów wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego przepisu;

ii. w przypadku trudności związanych ze stosowaniem aktu wykonawczego zainteresowane państwo EFTA niezwłocznie zgłasza je Wspólnemu Komitetowi EOG;

iii. zastosowanie niniejszego przepisu pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wprowadzenia przez państwo EFTA jednostronnych środków ochronnych do czasu przyjęcia aktów wymienionych w ppkt i;

iv. Wspólny Komitet EOG może uwzględnić akty wykonawcze;

c) w art. 44 ust. 5 i art. 76 ust. 1 po słowach »tego rozporządzenia« dodaje się słowa »lub zgodnie z islandzkimi i norweskimi procedurami celnymi«;

d) w art. 64 ust. 1 po słowach »rozporządzenia (UE) nr 952/2013« wprowadza się, co następuje: »lub zgodnie z islandzkimi i norweskimi procedurami celnymi«;

e) niezależnie od postanowień zawartych w protokole 1 do niniejszego porozumienia w art. 108 ust. 1 i 2 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »oraz, w przypadku państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

f) art. 124 nie ma zastosowania do państw EFTA;

g) niezależnie od postanowień zawartych w protokole 1 do niniejszego porozumienia w art. 141 ust. 1 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »lub, w przypadku państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

h) w załączniku I dodaje się, co następuje:

»29. Terytorium Islandii.

30. Terytorium Królestwa Norwegii, z wyjątkiem Svalbard.».

Akt ten ma zastosowanie do Islandii w odniesieniu do obszarów, o których mowa w ust. 2 części wprowadzającej.";

2.
w rozdziale I, część 9.1 pkt 2a (rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009), w rozdziale I część 7.1 pkt 9b (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009) i pkt 12 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001) oraz w rozdziale II pkt 40 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32017 R 0625: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40.";

3.
w rozdziale I część 9.1 pkt 6 (dyrektywa Rady 98/58/WE), 8 (dyrektywa Rady 1999/74/WE), 10 (rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005), 11 (dyrektywa Rady 2008/120/WE), 12 (dyrektywa Rady 2008/119/WE) i 13 (dyrektywa Rady 2007/43/WE) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

32017 R 0625: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40.";

4.
w rozdziale II po pkt 31p (decyzja Komisji (UE) 2008/654/WE) wprowadza się, co następuje:

"31q. 32017 R 0625: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) przepisy rozporządzenia dotyczące zdrowia roślin nie mają zastosowania do państw EFTA;

b) art. 27 ust. 3 stosuje się z następującymi dostosowaniami:

i. państwa EFTA wprowadzają jednocześnie z państwami członkowskimi UE środki odpowiadające środkom wprowadzonym przez państwa członkowskie na podstawie odpowiednich aktów wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego przepisu;

ii. w przypadku trudności związanych ze stosowaniem aktu wykonawczego zainteresowane państwo EFTA niezwłocznie zgłasza je Wspólnemu Komitetowi EOG;

iii. zastosowanie niniejszego przepisu pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wprowadzenia przez państwo EFTA jednostronnych środków ochronnych do czasu przyjęcia aktów wymienionych w ppkt i;

iv. Wspólny Komitet EOG może uwzględnić akty wykonawcze;

c) w art. 44 ust. 5 i art. 76 ust. 1 po słowach »tego rozporządzenia« dodaje się słowa »lub zgodnie z islandzkimi i norweskimi procedurami celnymi«;

d) w art. 64 ust. 1 po słowach »rozporządzenia (UE) nr 952/2013« wprowadza się, co następuje: »lub zgodnie z islandzkimi i norweskimi procedurami celnymi«;

e) niezależnie od postanowień zawartych w protokole 1 do niniejszego porozumienia w art. 108 ust. 1 i 2 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »oraz, w przypadku państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

f) art. 124 nie ma zastosowania do państw EFTA;

g) niezależnie od postanowień zawartych w protokole 1 do niniejszego porozumienia w art. 141 ust. 1 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »lub, w przypadku państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

h) w załączniku I dodaje się, co następuje:

»29. Terytorium Islandii.

30. Terytorium Królestwa Norwegii, z wyjątkiem Svalbard.«";

5.
w rozdziale I część 7.1 skreśla się tekst dostosowania B w pkt 12 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001) ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.;
6.
tekst pkt 1 (dyrektywa Rady 89/662/EWG), 2 (dyrektywa Rady 90/425/EWG), 3 (dyrektywa Rady 89/608/EWG), 4 (dyrektywa Rady 97/78/WE), 5 (dyrektywa Rady 91/496/EWG), 6 (decyzja Rady 92/438/EWG), 9 (dyrektywa Rady 96/93/WE), 11 (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) i 12 (rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale I część 1.1, pkt 2 (dyrektywa Rady 96/23/WE) w rozdziale I część 7.1 oraz pkt 31j (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II skreśla się ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.
Artykuł  2

W załączniku II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w rozdziale XII po pkt 163 (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158) wprowadza się, co następuje:

"164. 32017 R 0625: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) przepisy rozporządzenia dotyczące zdrowia roślin nie mają zastosowania do państw EFTA;

b) art. 27 ust. 3 stosuje się z następującymi dostosowaniami:

i. państwa EFTA wprowadzają jednocześnie z państwami członkowskimi UE środki odpowiadające środkom wprowadzonym przez państwa członkowskie na podstawie odpowiednich aktów wykonawczych przyjętych na podstawie niniejszego przepisu;

ii. w przypadku trudności związanych ze stosowaniem aktu wykonawczego zainteresowane państwo EFTA niezwłocznie zgłasza je Wspólnemu Komitetowi EOG;

iii. zastosowanie niniejszego przepisu pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wprowadzenia przez państwo EFTA jednostronnych środków ochronnych do czasu przyjęcia aktów wymienionych w ppkt i;

iv. Wspólny Komitet EOG może uwzględnić akty wykonawcze;

c) w art. 44 ust. 5 i art. 76 ust. 1 po słowach »tego rozporządzenia« dodaje się słowa »lub zgodnie z islandzkimi i norweskimi procedurami celnymi«;

d) w art. 64 ust. 1 po słowach »rozporządzenia (UE) nr 952/2013« wprowadza się, co następuje: »lub zgodnie z islandzkimi i norweskimi procedurami celnymi«;

e) niezależnie od postanowień zawartych w protokole 1 do niniejszego porozumienia w art. 108 ust. 1 i 2 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »oraz, w przypadku państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

f) art. 124 nie ma zastosowania do państw EFTA;

g) niezależnie od postanowień zawartych w protokole 1 do niniejszego porozumienia w art. 141 ust. 1 po słowie »Komisja« dodaje się, co następuje: »lub, w przypadku państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

h) w załączniku I dodaje się, co następuje:

»29. Terytorium Islandii.

30. Terytorium Królestwa Norwegii, z wyjątkiem Svalbard.«";

2.
w rozdziale XII pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) i w rozdziale XV pkt 13 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32017 R 0625: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40.";

3.
w rozdziale XII skreśla się tekst pkt 54zzzi (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.
Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/625, sprostowanego w Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 40, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dokonaniu ostatniej notyfikacji przewidzianej w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2019 r.
1 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.
3 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
4 Dz.U. L 351 z 2.12.1989, s. 34.
5 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
6 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
7 Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.
8 Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.
9 Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.
10 Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.
11 Dz.U. L 243 z 25.8.1992, s. 27.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.