Decyzja 2024/1848 w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2021/1745

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1848

Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 2024 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) 2024/1848
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2021/1745 (EUNAVFOR MED IRINI/3/2024)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/472 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) 1 , w szczególności jej art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 marca 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/472, na podstawie której ustanowiono i rozpoczęto operację wojskową Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI).

(2) Zgodnie z decyzją (WPZiB) 2020/472 Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (zwanego dalej "dowódcą operacji UE").

(3) W dniu 23 września 2021 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2021/1745 2  dotyczącą mianowania kontradmirała Stefano TURCHETTA dowódcą operacji UE od dnia 1 października 2021 r.

(4) W dniu 17 maja 2024 r. włoskie władze wojskowe zaproponowały mianowanie następcą kontradmirała Stefano TURCHETTA jako dowódcy operacji UE od dnia 19 lipca 2024 r. kontradmirał Valentino RINALDIEGO.

(5) W dniu 23 maja 2024 r. Komitet Wojskowy UE poparł proponowane mianowanie.

(6) Należy przyjąć decyzję w sprawie mianowania kontradmirała Valentino RINALDIEGO dowódcą operacji UE.

(7) Należy uchylić decyzję (WPZiB) 2021/1745,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Kontradmirał Valentino RINALDI zostaje niniejszym mianowany dowódcą operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) od dnia 19 lipca 2024 r.

Decyzja (WPZiB) 2021/1745 zostaje niniejszym uchylona.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 19 lipca 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2024 r.
1 Dz.U. L 101 z 1.4.2020, s. 4.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/1745 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2021) (Dz.U. L 350 z 4.10.2021, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.