Decyzja 2024/1751 przedłużająca mandat prokuratorów europejskich w Prokuraturze Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1751

Akt indywidualny
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (UE) 2024/1751
z dnia 13 czerwca 2024 r.
przedłużająca mandat prokuratorów europejskich w Prokuraturze Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (zwanej dalej "EPPO") 1 , w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) EPPO została ustanowiona rozporządzeniem (UE) 2017/1939.

(2) Art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1939 stanowi, że EPPO ma być niezależna, że prokuratorzy europejscy w EPPO mają działać w interesie Unii jako całości, zgodnie z definicją w prawie, i przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) 2017/1939 nie mają dążyć do uzyskania ani nie mają przyjmować poleceń od nikogo spoza EPPO, ani od żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ani od żadnej instytucji, żadnego organu ani żadnej jednostki organizacyjnej Unii, oraz że państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii mają przestrzegać niezależności Prokuratury Europejskiej i nie wywierać na nią wpływu przy wykonywaniu jej zadań.

(3) Na podstawie art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939 Rada, stanowiąc zwykłą większością głosów, ma wybierać i powoływać prokuratorów europejskich na nieodnawialną sześcioletnią kadencję. Rada może podjąć decyzję o przedłużeniu tej kadencji o nie więcej niż trzy lata od momentu zakończenia tego sześcioletniego okresu. Art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1939 stanowi, że co trzy lata ma nastąpić wymiana jednej trzeciej prokuratorów europejskich.

(4) Na mocy decyzji wykonawczej Rady (UE) 2020/1117 2 , Rada powołała 14 prokuratorów europejskich na nieodnawialną sześcioletnią kadencję. Mandaty tych prokuratorów europejskich wygasają w dniu 28 lipca 2026 r. Ci prokuratorzy europejscy pochodzą z następujących uczestniczących państw członkowskich: Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Francji, Chorwacji, Łotwy, Luksemburga, Malty, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii.

(5) Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania kolegium EPPO, składającego się z Europejskiego Prokuratora Generalnego i z jednego prokuratora europejskiego z każdego uczestniczącego państwa członkowskiego, poprzez stopniowane odnawianie o jedną trzecią składu prokuratorów europejskich co trzy lata i zachowując niezależność EPPO i prokuratorów europejskich, należy przedłużyć mandaty siedmiu prokuratorów europejskich, zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1939, do dnia 30 czerwca 2029 r., uwzględniając możliwość pozostania przez nich na tym stanowisku do tego dnia.

(6) W dniu 29 lutego 2024 r. Rada skonsultowała się w tej kwestii z 14 prokuratorami europejskimi, których mandaty wygasają w dniu 28 lipca 2026 r. Wszyscy oni wyrazili gotowość do pozostania na stanowisku do dnia 30 czerwca 2029 r. Aby wyłonić siedmiu prokuratorów europejskich, których mandaty mają zostać przedłużone, w dniu 12 kwietnia 2024 r. odbyło się losowanie. Wylosowano prokuratorów europejskich z następujących państw członkowskich: Niemiec, Estonii, Chorwacji, Łotwy, Luksemburga, Rumunii i Finlandii.

(7) Należy w związku z tym przedłużyć mandaty prokuratorów europejskich z Niemiec, Estonii, Chorwacji, Łotwy, Luksemburga, Rumunii i Finlandii do dnia 30 czerwca 2029 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Mandaty następujących prokuratorów europejskich z EPPO zostają przedłużone do dnia 30 czerwca 2029 r.:

Andrés RITTER 3 ,
Kristel SIITAM-NYIRI 4 ,
Tamara LAPTOŚ 5 ,
Gatis DONIKS 6 ,
Gabriel SEIXAS 7 ,
Catalin-Laurentiu BORCOMAN 8 ,
Harri Tapio TIESMAA 9 .

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 czerwca 2024 r.
1 Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1117 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania prokuratorów europejskich w Prokuraturze Europejskiej (Dz.U. L 244 z 29.7.2020, s. 18).
3 Nominowany przez Niemcy.
4 Nominowana przez Estonię.
5 Nominowana przez Chorwację.
6 Nominowany przez Łotwę.
7 Nominowany przez Luksemburg.
8 Nominowany przez Rumunię.
9 Nominowany przez Finlandię.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.