Decyzja 2024/1715 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności benińskiej marynarki wojennej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1715

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2024/1715
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności benińskiej marynarki wojennej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Rady (WPZiB) 2021/509 1  ustanawia się Europejski Instrument na rzecz Pokoju (zwany dalej "EPF") w celu finansowania przez państwa członkowskie działań Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, służących utrzymaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu. W szczególności, zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2021/509, EPF ma być wykorzystywany do finansowania środków pomocy, takich jak działania mające na celu wzmocnienie zdolności państw trzecich oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych w zakresie kwestii wojskowych i obronnych.

(2) W dziesiątą rocznicę ustanowienia kodeksu postępowania z Jaunde Unia i jej państwa członkowskie potwierdziły swoje poparcie dla regionu Zatoki Gwinejskiej i ponowiły zobowiązanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa morskiego na tym obszarze.

(3) W dniu 4 maja 2022 r. Rada zatwierdziła koncepcję dotyczącą ewentualnego środka pomocy na rzecz państw nadbrzeżnych Zatoki Gwinejskiej, którego nadrzędnym celem jest wspieranie prowadzonych przez podmioty wojskowe w Zatoce Gwinejskiej działań w zakresie bezpieczeństwa morskiego i działań antypirackich, pod dowództwem sił afrykańskich, aby ostatecznie ograniczyć liczbę przypadków, czas trwania i natężenie przemocy i przestępstw, chronić statki i zasoby morskie oraz ludność nadbrzeżną wraz jej źródłami utrzymania.

(4) W związku z kryzysem, który dotknął środkowy Sahel, zmniejsza się poziom bezpieczeństwa w północnych regionach Beninu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany i Togo.

(5) W świetle pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa potrzeba wzmocnienia sił obrony i bezpieczeństwa jest istotnym elementem umożliwiającym prowadzenie i wspieranie wysiłków stabilizacyjnych w Beninie. W tym kontekście i przy pełnym uwzględnieniu faktu, że sytuacja wymaga zintegrowanej reakcji, jednym z najważniejszych priorytetów Unii jest zapewnienie długoterminowego pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa w celu wspierania trwałego rozwoju w Beninie.

(6) W dniu 22 kwietnia 2024 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa otrzymał od Beninu wniosek o udzielenie przez Unię pomocy benińskim siłom zbrojnym, jeśli chodzi o nabycie dodatkowego kluczowego sprzętu i usług i zapewnienie szkoleń, tak by zwiększyć zdolności operacyjne benińskiej marynarki wojennej w celu wzmocnieniu jej zdolności w zakresie patrolowania wyłącznej strefy ekonomicznej Beninu i przeprowadzania działań operacyjnych, w tym w ramach architektury z Jaunde.

(7) Środki pomocy mają być realizowane z uwzględnieniem zasad i wymogów określonych w decyzji (WPZiB) 2021/509, w szczególności z poszanowaniem wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB 2 , oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

(8) Rada potwierdza, że jest zdecydowana chronić, propagować i realizować prawa człowieka, podstawowe wolności i zasady demokratyczne, a także umacniać praworządność i dobre rządy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną deklaracją praw człowieka i prawem międzynarodowym, w szczególności prawem międzynarodowym praw człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Ustanowienie, cele, zakres i czas trwania

1. 
Niniejszym ustanawia się środek pomocy na rzecz Beninu (zwanego dalej "beneficjentem") finansowany z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) (zwany dalej "środkiem pomocy").
2. 
Celem środka pomocy jest zwiększenie zdolności operacyjnych benińskiej marynarki wojennej z myślą o wzmocnieniu jej zdolności w zakresie patrolowania wyłącznej strefy ekonomicznej Beninu i przeprowadzania działań operacyjnych, tak by ostatecznie zmniejszyć liczbę przestępstw, chronić statki i zasoby morskie oraz chronić ludność nadbrzeżną wraz jej źródłami utrzymania.
3. 
Aby osiągnąć cel określony w ust. 2, w ramach środka pomocy finansuje się następujące rodzaje sprzętu nieśmiercionośnego oraz następujące usługi w tym szkolenia techniczne, w razie potrzeby:
a)
wsparcie przy opracowaniu planu zwiększania odporności zasobów morskich;
b)
szkolenia w sektorze szkolnictwa marynarki wojennej;
c)
pomoc w przywracaniu zdolności morskich do stanu operacyjnego;
d)
sprzęt do diagnostyki i oceny oraz zestawy szkoleniowe;
e)
silniki i powiązane wsparcie - mające zapewnić, by łodzie z wyznaczonym silnikiem zaburtowym będące już własnością benińskiej marynarki wojennej były utrzymywane w akceptowalnym stanie operacyjnym;
f)
łodzie obserwacyjne; oraz
g)
sprzęt do ochrony osobistej.
4. 
Okres obowiązywania środka pomocy wynosi 36 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Uzgodnienia finansowe

1. 
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 5 000 000 EUR.
2. 
Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

Uzgodnienia z beneficjentem

1. 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") dokonuje z beneficjentem niezbędnych uzgodnień, by zapewnić przestrzeganie przez niego wymogów i warunków ustanowionych niniejszą decyzją, jako warunku udzielenia wsparcia w ramach środka pomocy.
2. 
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia:
a)
przestrzegania przez jednostki benińskiej marynarki wojennej, wspierane w ramach środka pomocy, odpowiednich postanowień prawa międzynarodowego, w szczególności prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;
b)
właściwego i efektywnego wykorzystania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy do celów, do których zostały dostarczone;
c)
wystarczającego poziomu konserwacji wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy w celu zapewnienia ich użyteczności i dostępności operacyjnej przez cały cykl ich życia;
d)
by żadne aktywa dostarczone w ramach środka pomocy nie zostały utracone ani przekazane bez zgody Komitetu Instrumentu ustanowionego decyzją (WPZiB) 2021/509 na rzecz osób lub podmiotów innych niż osoby lub podmioty określone w przedmiotowych uzgodnieniach, po zakończeniu cyklu życia tych aktywów.
3. 
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia dotyczące zawieszenia i zakończenia wsparcia w ramach środka pomocy w przypadku stwierdzenia, że beneficjent naruszył obowiązki określone w ust. 2.

Wykonanie

1. 
Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania niniejszej decyzji zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF i z zintegrowanymi ramami metodologicznymi dla oceny oraz określenia środków i kontroli wymaganych w związku ze środkami pomocy w ramach EPF.
2. 
Działania, o których mowa w art. 1 ust. 3, są realizowane przez Défense Conseil International - grupę DCI.

Monitorowanie, kontrola i ocena

1. 
Wysoki Przedstawiciel monitoruje wypełnianie przez beneficjenta obowiązków określonych w art. 3. Monitorowanie to wykorzystuje się do zapewnienia wiedzy na temat kontekstu i ryzyka naruszenia obowiązków określonych w art. 3 oraz do przyczyniania się do zapobiegania takim naruszeniom, w tym naruszaniu prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez jednostki benińskiej marynarki wojennej wspierane w ramach środka pomocy.
2. 
Kontrola po wysłaniu sprzętu i zaopatrzenia jest zorganizowana w następujący sposób:
a)
weryfikacja dostawy, przy czym certyfikaty dostawy w ramach EPF mają być podpisywane przez siły użytkownika końcowego w momencie przeniesienia prawa własności;
b)
składanie sprawozdań, w ramach których beneficjent ma co roku informować o działaniach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu dostarczanego w ramach środka pomocy oraz o zapasach określonych przedmiotów do czasu, gdy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzna, że takie sprawozdania nie są już konieczne;
c)
wizyty na miejscu, w trakcie których beneficjent ma udzielić Wysokiemu Przedstawicielowi i audytorom EPF, na ich wniosek, dostępu do celów przeprowadzania kontroli na miejscu i audytów EPF.
3. 
Wysoki Przedstawiciel przeprowadza ocenę końcową po zakończeniu stosowania środka pomocy, aby ocenić, czy środek pomocy przyczynił się do osiągnięcia celu określonego w art. 1 ust. 2.

Sprawozdawczość

W okresie wykonywania Wysoki Przedstawiciel przedstawia KPiB półroczne sprawozdania z realizacji środka pomocy, zgodnie z art. 63 decyzji (WPZiB) 2021/509. Administrator do spraw środków pomocy regularnie informuje Komitet Instrumentu ustanowiony decyzją (WPZiB) 2021/509 o realizacji dochodów i wydatków zgodnie z art. 38 tej decyzji, w tym poprzez dostarczanie informacji na temat zaangażowanych dostawców i podwykonawców.

Zawieszenie i zakończenie

1. 
KPiB może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zawieszeniu realizacji środka pomocy zgodnie z art. 64 decyzji (WPZiB) 2021/509.
2. 
KPiB może zalecić Radzie zakończenie stosowania środka pomocy.

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 czerwca 2024 r.
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).
2 Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.