Decyzja 2024/1713 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii sprzętem wojskowym o śmiercionośnej sile

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1713

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

DECYZJA RADY (WPZIB) 2024/1713
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii sprzętem wojskowym o śmiercionośnej sile

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Rady (WPZiB) 2021/509 1  ustanawia się Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) w celu finansowania przez państwa członkowskie działań Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa służących utrzymaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego na podstawie art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu. W szczególności, zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2021/509, EPF ma być wykorzystywany do finansowania środków pomocy, takich jak działania służące wzmocnieniu zdolności państw trzecich oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych dotyczących kwestii wojskowych i obronnych.

(2) Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej z 2016 r. wyznacza cele polegające na wzmacnianiu bezpieczeństwa i obrony, inwestowaniu w odporność państw i społeczeństw na wschód od Unii, opracowaniu zintegrowanego podejścia do konfliktów i kryzysów, promowaniu i wspieraniu opartych na współpracy porządków regionalnych oraz wzmacnianiu globalnego ładu na podstawie prawa międzynarodowego, w tym prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

(3) W dniu 21 marca 2022 r. Unia zatwierdziła Strategiczny kompas, aby stać się solidniejszym i dysponującym większymi zdolnościami podmiotem zapewniającym bezpieczeństwo, w tym poprzez zwiększone wykorzystanie EPF w celu wspierania zdolności obronnych partnerów.

(4) Unia jest zaangażowana na rzecz ścisłych więzi z Republiką Mołdawii, na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony 2  (zwanego dalej "układem o stowarzyszeniu"), w tym pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, wspierając silną, niepodległą i dobrze prosperującą Republikę Mołdawii, oraz na rzecz propagowania stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej przy jednoczesnym zdecydowanym wspieraniu suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdawii w jej uznanych na forum międzynarodowym granicach. Zgodnie z art. 5 układu o stowarzyszeniu Unia i Republika Mołdawii wzmacniają dialog i współpracę oraz propagują stopniowe zbliżenie w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), oraz zajmą się przede wszystkim kwestiami zapobiegania konfliktom, pokojowego rozwiązywania konfliktów i zarządzania kryzysowego, stabilizacji regionalnej, rozbrojenia, nieproliferacji, kontroli zbrojeń i kontroli wywozu broni.

(5) Unia uznaje ważny wkład Republiki Mołdawii w unijną WPBiO.

(6) Niniejsza decyzja opiera się na decyzjach Rady (WPZiB) 2021/2136 3 , (WPZiB) 2022/1093 4 , (WPZiB) 2023/921 5  i (WPZiB) 2024/1049 6  w odniesieniu do stałego zaangażowania Unii na rzecz wspierania zdolności sił zbrojnych Republiki Mołdawii w obszarach priorytetowych.

(7) W dniu 5 lutego 2024 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa otrzymał od Republiki Mołdawii wniosek o udzielenie przez Unię pomocy siłom zbrojnym Republiki Mołdawii w nabywaniu kluczowego sprzętu, aby wzmocnić zdolności jej jednostek ds. mobilności, walki radioelektronicznej i logistyki.

(8) Środki pomocy mają być realizowane z uwzględnieniem zasad i wymogów określonych w decyzji (WPZiB) 2021/509, w szczególności zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB 7 , oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

(9) Rada potwierdza, że jest zdecydowana chronić, propagować i realizować prawa człowieka, podstawowe wolności i zasady demokratyczne, a także umacniać praworządność i dobre sprawowanie władzy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną deklaracją praw człowieka i prawem międzynarodowym, w szczególności prawem międzynarodowym praw człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Ustanowienie, cele, zakres i czas trwania

1. 
Niniejszym ustanawia się środek pomocy dla Republiki Mołdawii (zwanej dalej "beneficjentem"), który ma być sfinansowany z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) (zwany dalej "środkiem pomocy").
2. 
Celem środka pomocy jest:
a)
przyczynienie się do wzmocnienia zdolności sił zbrojnych Republiki Mołdawii, aby zwiększyć bezpieczeństwo narodowe, stabilność i odporność w sektorze obrony, zgodnie z ogólną polityką Unii wobec Republiki Mołdawii;
b)
w oparciu o wcześniejsze wsparcie z EPF, umożliwienie siłom zbrojnym Republiki Mołdawii zwiększenie skuteczności operacyjnej, przyspieszenie dostosowania do unijnych norm i interoperacyjności, a tym samym lepszą ochronę ludności cywilnej w czasie kryzysów i sytuacji nadzwyczajnych;
c)
wzmocnienie zdolności Republiki Mołdawii w zakresie uczestniczenia w wojskowych misjach i operacjach w ramach wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
3. 
Aby osiągnąć cele określone w ust. 2, w ramach środka pomocy finansuje się sprzęt obrony powietrznej krótkiego zasięgu o śmiercionośnej sile. W ramach środka pomocy finansuje się również powiązane zaopatrzenie i usługi, w tym szkolenia techniczne, w razie potrzeby.
4. 
Czas trwania środka pomocy wynosi 42 miesiące od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Uzgodnienia finansowe

1. 
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 9 000 000 EUR.
2. 
Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków w ramach EPF.

Uzgodnienia z beneficjentem

1. 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") dokonuje z beneficjentem niezbędnych uzgodnień, aby zapewnić spełnienie przez niego wymogów i warunków ustanowionych w niniejszej decyzji, jako warunku udzielenia wsparcia w ramach środka pomocy.
2. 
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia:
a)
przestrzegania przez jednostki sił zbrojnych Republiki Mołdawii, otrzymujące wsparcie w ramach środka pomocy, odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego, w szczególności prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;
b)
właściwego i efektywnego wykorzystania wszelkich aktywów przekazywanych w ramach środka pomocy do celów, do których zostały one przekazane;
c)
wystarczającego konserwowania wszelkich aktywów przekazywanych w ramach środka pomocy w celu zapewnienia ich użyteczności i dostępności operacyjnej przez cały cykl ich życia;
d)
aby po zakończeniu cyklu życia aktywów żadne aktywa przekazane w ramach środka pomocy nie zostały utracone ani przekazane bez zgody Komitetu Instrumentu ustanowionego na podstawie decyzji (WPZiB) 2021/509 na rzecz osób lub podmiotów innych niż określone w tych uzgodnieniach.
3. 
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia dotyczące zawieszenia i zakończenia wsparcia w ramach środka pomocy w przypadku stwierdzenia, że beneficjent naruszył obowiązki określone w ust. 2.

Wykonanie

1. 
Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania niniejszej decyzji zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF a także zgodnie ze zintegrowanymi ramami metodologicznymi dla oceny i określenia środków i kontroli wymaganych w związku ze środkami pomocy w ramach EPF.
2. 
Działania, o których mowa w art. 1 ust. 3, realizuje Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych.

Monitorowanie, kontrola i ocena

1. 
Wysoki Przedstawiciel monitoruje wypełnianie przez beneficjenta obowiązków określonych w art. 3. Monitorowanie to wykorzystuje się w celu zapewnienia świadomości okoliczności i ryzyka naruszenia obowiązków określonych w art. 3 oraz przyczynienia się do zapobiegania takim naruszeniom, w tym naruszaniu prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez jednostki sił zbrojnych Republiki Mołdawii, otrzymujące wsparcie w ramach środka pomocy.
2. 
Kontrolę po wysłaniu sprzętu i zaopatrzenia organizuje się w następujący sposób:
a)
weryfikacja dostaw, przy czym certyfikaty dostaw EPF mają być podpisywane przez siły użytkownika końcowego w momencie przeniesienia prawa własności;
b)
sprawozdawczość dotycząca stanu zapasów, przy czym beneficjent składa co roku sprawozdanie ze stanu zapasów określonych przedmiotów; sprawozdawczość prowadzi się tak długo, jak Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzna to za konieczne;
c)
wizyty na miejscu, w trakcie których beneficjent ma udzielić Wysokiemu Przedstawicielowi i audytorom EPF, na ich wniosek, dostępu do celów przeprowadzania kontroli na miejscu i audytów EPF.
3. 
Po zakończeniu stosowania środka pomocy Wysoki Przedstawiciel przeprowadza ocenę końcową, aby stwierdzić, czy środek pomocy przyczynił się do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2.

Sprawozdawczość

W okresie wdrażania Wysoki Przedstawiciel przekazuje KPiB półroczne sprawozdania z realizacji środka pomocy, zgodnie z art. 63 decyzji (WPZiB) 2021/509. Administrator do spraw środków pomocy regularnie informuje Komitet Instrumentu ustanowiony decyzją (WPZiB) 2021/509 o realizacji dochodów i wydatków zgodnie z art. 38 tej decyzji, w tym poprzez przekazywanie informacji dotyczących zaangażowanych dostawców i podwykonawców.

Zawieszenie i zakończenie

1. 
KPiB może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zawieszeniu realizacji środka pomocy zgodnie z art. 64 decyzji (WPZiB) 2021/509.
2. 
KPiB może zalecić Radzie zakończenie środka pomocy.

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 czerwca 2024 r.
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).
2 Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2136 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii (Dz.U. L 432 z 3.12.2021, s. 63).
4 Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1093 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii (Dz.U. L 176 z 1.7.2022, s. 22).
5 Decyzja Rady (WPZiB) 2023/921 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, s. 173).
6 Decyzja Rady (WPZiB) 2024/1049 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii (Dz.U. L, 2024/1049 z 5.4.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/dec/2024/1049/oj).
7 Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.